tel. alarmowy – 986

Zadania Referatu Organizacyjno-Finansowego

Do zadań Referatu Organizacyjno-Finansowego należą w szczególności: Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej w tym obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz poczty elektronicznej, prowadzenie składnicy akt jednostki, obsługa kadrowo-płacowa oraz socjalna pracowników, przygotowywanie delegacji, upoważnień i innych dokumentów indywidualnych wymaganych do realizacji ustawowych zadań, prowadzenie ewidencji wymaganych badań lekarskich oraz czuwanie nad terminowością… czytaj więcej Zadania Referatu Organizacyjno-Finansowego

Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Do zadań Komórki Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Bieżąca kontrola wszelkiej prowadzonej dokumentacji według terminarza określonego przez Komendanta, opracowywanie danych statystycznych i przygotowywanie materiałów do sprawozdań, nadzór nad terminowym prowadzeniem elektronicznej bazy danych Straży, współpraca z mediami, przy realizacji powyższych zadań bieżąca współpraca z Zastępcą Komendanta.

Zadania Zespołu Dyżurnych

Do zadań Zespołu Dyżurnych należy w szczególności: Prowadzenie odpraw dla funkcjonariuszy obejmujących służbę, dysponowanie zespołami pracującymi w terenie przy realizowaniu zadań bieżących i planowych, koordynacja wykorzystania sił i środków również w sytuacjach złożonych i kryzysowych, przyjmowanie zgłoszeń kierowanych do Straży, bieżąca współpraca z jednostkami i instytucjami, bieżące dokumentowanie przebiegu służby… czytaj więcej Zadania Zespołu Dyżurnych

Zadania Referatu Ruchu Drogowego

Do zadań Referatu Ruchu Drogowego należy w szczególności: Kontrola oznakowania ulic na terenie miasta, bieżąca ocena stanu nawierzchni dróg w mieście z uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ocena proponowanych zmian w organizacji ruchu, kontrola ruchu drogowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, współpraca z placówkami oświatowymi przy realizowaniu cyklicznych spotkań z dziećmi… czytaj więcej Zadania Referatu Ruchu Drogowego

Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Do zadań Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego należy w szczególności: Realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Straży, reagowanie bez zbędnej zwłoki na wszelkie przejawy naruszania prawa, podejmowanie działań i niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie, prowadzenie planowych i doraźnych kontroli porządkowych, prowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach… czytaj więcej Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Do zadań Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy w szczególności: Realizowanie bieżącej (na żywo) obserwacji rejonów miasta oraz archiwizowanie materiału z wykorzystaniem funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego, dbanie o sprawność systemu oraz działanie w kierunku jego rozwoju, informowanie dyżurnych Straży o ujawnionych zdarzeniach i ich dokumentowanie zgodnie z przyjętą metodyką, prowadzenie… czytaj więcej Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Zadania Referatu Dyżurnych

Do zadań Referatu Dyżurnych należy w szczególności: zapewnienie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego, sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych… czytaj więcej Zadania Referatu Dyżurnych

Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu finansowego Straży, realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Straży oraz obsługa finansowo – księgowa Straży, naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Straży, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości… czytaj więcej Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego