tel. alarmowy – 986

Do zadań Referatu Ruchu Drogowego należy w szczególności:

Kontrola oznakowania ulic na terenie miasta, bieżąca ocena stanu nawierzchni dróg w mieście z uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ocena proponowanych zmian w organizacji ruchu, kontrola ruchu drogowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, współpraca z placówkami oświatowymi przy realizowaniu cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą, udział w spotkaniach z mieszkańcami miasta.