tel. alarmowy – 986

Do zadań Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy w szczególności:

Realizowanie bieżącej (na żywo) obserwacji rejonów miasta oraz archiwizowanie materiału z wykorzystaniem funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego, dbanie o sprawność systemu oraz działanie w kierunku jego rozwoju, informowanie dyżurnych Straży o ujawnionych zdarzeniach i ich dokumentowanie zgodnie z przyjętą metodyką, prowadzenie czynności wyjaśniających w celu egzekwowania prawa w sprawach o wykroczenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, sporządzanie wniosków o ukaranie, oskarżanie przed Sądem i wnoszenie środków odwoławczych zgodnie z zakresem określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.