tel. alarmowy – 986
1 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
z dnia 13 września 1996 r. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
2 Kodeks wykroczeń.
z dnia 20 maja 1971 r. Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
3 Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1149
4 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148
5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023
6 Ustawa Prawo o ruchu drogowym.
z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz. 515
7 Rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego.
z dnia 18 lipca 2008 r. Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841
8 Ustawa o kierujących pojazdami.
z dnia 5 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
9 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
z dnia 9 listopada 1995 r. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55
10 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
z dnia 20 marca 2009 r. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504
11 Prawo o zgromadzeniach.
z dnia 5 lipca 1990 r. Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297
12 Ustawa o ochronie osób i mienia.
z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740
13 Prawo budowlane.
z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
14 Prawo o miarach.
z dnia 11 maja 2001 r. Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636
15 Ustawa o drogach publicznych.
z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
16 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
17 Ustawa o ochronie przyrody.
z dnia 16 kwietnia 2004 r. DzU 2004 nr 92 poz.880
18 Ustawa o odpadach.
z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 poz. 21
19 Ustawa o ochronie zwierząt.
z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724
20 Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687
21 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
z dnia 24 maja 2011 r. Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615
22 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625