tel. alarmowy – 986

Straż Miejska w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików nie zawiera warstwy tekstu i będą one sukcesywnie poprawiane. Wszystkie informacje zamieszczone przed 24 września 2018 r nie będą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Ostatnia aktualizacja 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Simple IT – Piotr Lenczewski

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Biegański, straz@zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 24 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Straż Miejska w Żyrardowie, ul. 1 Maja 50, 96-300 Żyrardów:

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony podwórza przy ul. 1 Maja 50. Dostęp do budynku parterowego po trzystopniowych schodach zaopatrzonych w poręcz. Za drzwiami po prawej stronie znajduje się Dyżurka Straży Miejskiej, w której uzyskać można niezbędne informację.

Budynek, ze względu na swój zabytkowy charakter oraz ze względów technicznych, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście zabezpieczone domofonem otwierane przez dyżurnego. Na budynku zainstalowany jest monitoring. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wśród miejsc parkingowych dla interesantów jedno miejsce przewidziano dla osób niepełnosprawnych.