tel. alarmowy – 986

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Straż Miejska w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. 1-go Maja 50. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855 24 20 lub adres email straz.miejska@zyrardow.pl

2) Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowo określonych zadań straży miejskiej lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5) Twoje dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom lub podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

6) Naszą podstawą przetwarzania i pozyskania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze, wydane na jej podstawie.

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez czas określony prawem, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

9) Masz prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.