tel. alarmowy – 986

Podstawy Prawne funkcjonowania SM

1 Ustawa o strażach gminnych.
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779
2 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
z dnia 28 lipca 1998 r. Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713
3 Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
z dnia 21 września 2004 r. Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
z dnia 17 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731
5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
z dnia 25 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 42 poz. 223
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
z dnia 21 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733
7 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania pezez strażników gminnych(miejskich) niektórych czynności
z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722
8 Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
z dnia 18 grudnia 1998 r. Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108
9 Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
z dnia 17 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026
10 Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
z dnia 24 maja 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 628
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520
12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1012
13 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
z dnia 26 października 1982 r. Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
14 Prawo ochrony środowiska.
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
z dnia 18 grudnia 2009r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732
16 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720
17 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722
18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
z dnia 28 marca 2011 r. Dz.U. 2011 nr 76 poz. 415
19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego
z dnia 18 lipca 2008 r. Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841
20 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
z dnia 16 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 36 poz. 190

Prawo inne

1 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
z dnia 13 września 1996 r. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
2 Kodeks wykroczeń.
z dnia 20 maja 1971 r. Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
3 Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1149
4 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148
5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023
6 Ustawa Prawo o ruchu drogowym.
z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz. 515
7 Rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego.
z dnia 18 lipca 2008 r. Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841
8 Ustawa o kierujących pojazdami.
z dnia 5 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
9 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
z dnia 9 listopada 1995 r. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55
10 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
z dnia 20 marca 2009 r. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504
11 Prawo o zgromadzeniach.
z dnia 5 lipca 1990 r. Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297
12 Ustawa o ochronie osób i mienia.
z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740
13 Prawo budowlane.
z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
14 Prawo o miarach.
z dnia 11 maja 2001 r. Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636
15 Ustawa o drogach publicznych.
z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
16 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
17 Ustawa o ochronie przyrody.
z dnia 16 kwietnia 2004 r. DzU 2004 nr 92 poz.880
18 Ustawa o odpadach.
z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 poz. 21
19 Ustawa o ochronie zwierząt.
z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724
20 Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687
21 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
z dnia 24 maja 2011 r. Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615
22 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Uchwały Rady Miasta Żyrardowa dotyczące SM

1 Uchwała nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie
2 Uchwała nr Xlll/85/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie
3 Uchwała nr XXIII/182/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie
4 Uchwala nr VIII/40/94 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie reorganizacji Straży Miejskiej.
5 Zarządzenie nr 1 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 kwietnia 1992r.
Utworzenie Straży Miejskiej.
6 Uchwała nr XXIII/136/92 Rady Miejskiej Żyrardow z dnia 6 lutego 1992r.
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.