tel. alarmowy – 986
1 Ustawa o strażach gminnych.
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779
2 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
z dnia 28 lipca 1998 r. Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713
3 Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
z dnia 21 września 2004 r. Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
z dnia 17 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731
5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
z dnia 25 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 42 poz. 223
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
z dnia 21 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733
7 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania pezez strażników gminnych(miejskich) niektórych czynności
z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722
8 Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
z dnia 18 grudnia 1998 r. Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108
9 Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
z dnia 17 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026
10 Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
z dnia 24 maja 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 628
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520
12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1012
13 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
z dnia 26 października 1982 r. Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
14 Prawo ochrony środowiska.
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
z dnia 18 grudnia 2009r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732
16 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720
17 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722
18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
z dnia 28 marca 2011 r. Dz.U. 2011 nr 76 poz. 415
19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego
z dnia 18 lipca 2008 r. Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841
20 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
z dnia 16 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 36 poz. 190