tel. alarmowy – 986

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektu planu finansowego Straży,

 • realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Straży oraz obsługa finansowo – księgowa Straży,

 • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Straży,

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i finansów publicznych,

 • organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji majątku Straży,

 • prowadzenie rachunkowości Straży, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • prowadzenie gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami, prowadzenie spraw osobowych pracowników,

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników,

 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Straż,

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych, przygotowywanie w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi projektów zarządzeń, pism okólnych i poleceń Komendanta,

 • prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Straży,

 • zapewnienie sprawnego działania łączności i środków transportu, nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w Straży oraz wykonywanie innych zadań zakresu bhp przypisanych służbie bhp zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • prowadzenie gospodarki magazynowej Straży,

 • prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych,

 • zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej Straży.