tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

  • Stwierdzono 144 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

  • W 44 przypadkach zostały skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego. W 65 nałożono mandaty karne oraz w 35 udzielono pouczeń.

  • Ujęto 5 osób poszukiwanych przez Policję.

  • Zatrzymano 11 sprawców czynów przestępczych.

  • Wykonano 179 służb patrolowych w rejonie szkół.

  • Ujęto 11 nieletnich sprawców aktów wandalizmu podejrzanych o kradzież itp.

  • Ujęto 75 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

  • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 98 służb.

  • Dokonano 1280 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

Historia Żyrardowskiej Straży Miejskiej

Żyrardowska Straż Miejska jest umundurowaną jednostką organizacyjną Miasta Żyrardowa utworzoną dniem 10 kwietnia 1992 roku Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta Żyrardowa w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/136/92 z dnia 6 lutego 1992 r. w celu wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego wynikającego z Ustawy o Policji, przepisów gminnych… czytaj więcej Historia Żyrardowskiej Straży Miejskiej

Kompetencje strażników miejskich

Strażnicy wykonując zadania mają prawo : udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki… czytaj więcej Kompetencje strażników miejskich

Zadania Patrolu Interwencyjnego

Patrol Interwencyjny – do zadań Patrolu należy: realizacja zgłoszeń (interwencji) od mieszkańców i instytucji miasta Żyrardowa, podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszeń porządku prawnego, pełnienie służb patrolowych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, zabezpieczenie imprez masowych na terenie miasta Żyrardowa.

Zadania Referatu Dyżurnych

Do zadań Referatu Dyżurnych należy w szczególności: zapewnienie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego, sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych… czytaj więcej Zadania Referatu Dyżurnych

Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu finansowego Straży, realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Straży oraz obsługa finansowo – księgowa Straży, naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Straży, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości… czytaj więcej Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy: prowadzenie spraw w zakresie swej właściwości, przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw, realizacja zadań przekazywanych przez zwierzchników służbowych, opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych, przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia zwierzchników służbowych, współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między… czytaj więcej Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży