tel. alarmowy – 986

Zastępca Komendanta

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Zbigniew Biegański tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do podstawowych obowiązków Zastępcy Komendanta Straży należy w szczególności: nadzór nad realizacją zadań w… czytaj więcej Zastępca Komendanta

Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Magdalena Popowczak tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do zadań i czynności Naczelnika Wydziału Prewencji należy: prowadzenie gospodarki uzbrojenia pod nadzorem… czytaj więcej Naczelnik Wydziału Prewencji

Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Do zadań Komórki Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Bieżąca kontrola wszelkiej prowadzonej dokumentacji według terminarza określonego przez Komendanta, opracowywanie danych statystycznych i przygotowywanie materiałów do sprawozdań, nadzór nad terminowym prowadzeniem elektronicznej bazy danych Straży, współpraca z mediami, przy realizacji powyższych zadań bieżąca współpraca z Zastępcą Komendanta.

Zadania Zespołu Dyżurnych

Do zadań Zespołu Dyżurnych należy w szczególności: Prowadzenie odpraw dla funkcjonariuszy obejmujących służbę, dysponowanie zespołami pracującymi w terenie przy realizowaniu zadań bieżących i planowych, koordynacja wykorzystania sił i środków również w sytuacjach złożonych i kryzysowych, przyjmowanie zgłoszeń kierowanych do Straży, bieżąca współpraca z jednostkami i instytucjami, bieżące dokumentowanie przebiegu służby… czytaj więcej Zadania Zespołu Dyżurnych

Zadania Referatu Ruchu Drogowego

Do zadań Referatu Ruchu Drogowego należy w szczególności: Kontrola oznakowania ulic na terenie miasta, bieżąca ocena stanu nawierzchni dróg w mieście z uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ocena proponowanych zmian w organizacji ruchu, kontrola ruchu drogowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, współpraca z placówkami oświatowymi przy realizowaniu cyklicznych spotkań z dziećmi… czytaj więcej Zadania Referatu Ruchu Drogowego

Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Do zadań Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego należy w szczególności: Realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Straży, reagowanie bez zbędnej zwłoki na wszelkie przejawy naruszania prawa, podejmowanie działań i niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie, prowadzenie planowych i doraźnych kontroli porządkowych, prowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach… czytaj więcej Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Do zadań Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy w szczególności: Realizowanie bieżącej (na żywo) obserwacji rejonów miasta oraz archiwizowanie materiału z wykorzystaniem funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego, dbanie o sprawność systemu oraz działanie w kierunku jego rozwoju, informowanie dyżurnych Straży o ujawnionych zdarzeniach i ich dokumentowanie zgodnie z przyjętą metodyką, prowadzenie… czytaj więcej Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu