tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 16 tydzień 2015 r.

od 13.04.2015 do 19.04.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 26 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

  • W dniu 17.04.2015 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Bartosza B., spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

 

Na w/w nałożono mandat karny.

Ponadto:

 

  • W dniu 15.04.2015 udzielono asysty przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy czynnościach wykonywanych w administrowanym budynku przy ul. Mickiewicza.
  • W dniu 16.04.2015 współpracując z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej przeprowadzono kontrolę stanu dróg pod kątem ewentualnych uszkodzeń związanych z modernizacją linii kolejowej PKP.
  • W dniu 17.04.2015 na ul. Kościelnej ujęto Piotra C., który zanieczyścił miejsce publiczne. Na sprawcę nałożony został mandat karny.
  • W dniu 17.04.2015 podejmowano interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Udzielono pouczenia.
  • W dniu 18.04.2015 wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu, która spadła ze schodów. W/w po przeprowadzonym badaniu został dowieziony do miejsca przebywania.
  • W dniach 18-19.04.2015 współpracowano z organizatorami przy zabezpieczaniu imprezy związanej z prezentacją pojazdów zabytkowych „Zlot Legend”.

 

Przeprowadzono kontrolę pod kątem udokumentowania wywozu nieczystości płynnych z posesji zlokalizowanych przy ul. 1 Maja.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 49 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 59 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 33 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 21 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.