tel. alarmowy – 986

W okresie 24.10.2022-06.11.2022 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 22 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto:

W dniach 24.10.2022-30.10.2022 r., patrol SM prowadził kontrolę umów i wywozów nieczystości na ul. Racławickiej, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Henryka Sienkiewicza, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Funkcjonariusze SM podczas prowadzonych kontroli wystawili 4 wezwania, nie stwierdzając nieprawidłowości w pozostałych przypadkach.

W dniu 24.10.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że właściciele domów przy ul. Henryka Barona podczas sprzątania przed swoimi nieruchomościami, wyrzucili liście na jezdnię. Patrol SM udzielił trzech pouczeń właścicielom posesji i polecił uprzątnąć zalegające liście, co zostało uczynione.

W dniu 24.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na podwórku przy ul. Legionów Polskich tworzy się wysypisko śmieci. Zgłoszenie zostało przekazane do administratora PGM, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 24.10.2022 r., zgłoszono do dyżurnego SM, że na słupie ogłoszeniowym opłatnej strefy usytuowanym na pl. Jana Pawła II, zostały umieszczone ogłoszenia dotyczące pracy, bez wymaganej opłaty. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Została wykonana dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 24.10.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. gen. Emila Fieldorfa-Nila, w stosunku do kierującego pojazdem marki Citroen, który zaparkował na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, nie posiadając uprawnień do zajęcia tego miejsca. Za popełnione wykroczenie Maciej G., został ukarany mandatem karnym

W dniu 24.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące parkujących pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym na ul. Spółdzielczej 56. Po przekazaniu zgłoszenia do patrolu SM, na miejscu zastano trzy nieprawidłowo zaparkowane pojazdy marki Lexus, BMW i Fiat. Kierującym udzielono pouczeń.

W dniu 24.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Michała Ossowskiego znajduje się pustostan z niezabezpieczonymi drzwiami, przy którym jest brudno. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. W związku z tym, że właściciel nieruchomości był już informowany o konieczności zabezpieczenia budynku oraz o obowiązku utrzymania czystości i porządku, patrol SM wykonał stosowną dokumentację do prowadzenia dalszych, czynności zmierzających do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego.

W dniu 25.10.2022 r., strażnicy podjęli czynności na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z parkującym od długiego czasu samochodem marki Suzuki. Prowadzone w okresie wcześniejszym czynności w związku z niestosowaniem się do istniejącego oznakowania nie doprowadziły do zmiany miejsca parkowania pojazdu. W chwili obecnej czynności są kontynuowane w związku z porzuceniem pojazdu i tym samym jego nieużytkowaniem. Funkcjonariusze sporządzili stosowną dokumentację, którą przekazali do zarządcy drogi, w celu wydania decyzji o odholowaniu pojazdu.

W dniu 26.10.2022 r., strażnicy podjęli czynności wobec chłopca, który przeszedł przez przejazd kolejowy, mimo że zapory były opuszczone. Funkcjonariusze przestrzegają i przypominają o obowiązujących przepisach i wysokich karach za popełnione wykroczenia. Nowy taryfikator przewiduje m.in. mandat w wysokości 2000 złotych za wykroczenie, jakim jest wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Takie właśnie wykroczenie popełniła osoba nieletnia bagatelizując bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Zapewne, niecierpliwość młodego mężczyzny wzięła górę i pomimo tego, że szlaban był zamknięty przeszedł przez torowisko.
W dniu 27.10.2022 r., na ul. Tadeusza Kościuszki, strażnicy współpracowali z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z otwartym i opuszczonym lokalem. Po dokonaniu oględzin dokonano komisyjnego zamknięcie lokalu, zabezpieczając mieszkanie przed dostępem osób trzecich. Dalsze czynności w sprawie będą prowadzone przez PGM.
W dniu 27.10.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, w którym osoba podała szereg nieprawidłowości dotyczących terenu posesji prywatnej przy ul. Władysława Reymonta, w tym przetrzymywaniu psa w niewłaściwych warunkach. Wysłany na miejsce patrol nie potwierdził nieprawidłowości dotyczących dobrostanu psa oraz żadnych innych uwag przekazanych w zgłoszeniu. Właścicielkę czworonoga zobligowano do dostarczenia w wyznaczonym terminie ważnych szczepień psa.
W dniu 27.10.2022 r., strażnicy podjęli interwencję w Parku Seniora przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego, wobec Kobiety, która wprowadziła na teren parku psa, co jest wbrew regulaminowy i wzbudzało obawy zgłaszającego o bezpieczeństwo znajdujących się tam osób. Wysłany na miejsce patrol SM zastosował wobec właścicielki czworonoga środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
W dniu 27.10.2022 r., strażnicy podjęli interwencję ul. Józefa Mireckiego w związku z postojem pojazdu marki Opel, na oznakowanym miejscu dla osoby o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na interwencję patrol SM, nałożył mandat karny na kierującego Sylwestra.
W dniu 27.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono nieprawidłowo zaparkowane dwa pojazdy dostawcze. Jeden na ul. ks. Ottona Wittenberga, w rejonie przejścia dla pieszych, drugi na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów z ul. ks. Ottona Wittenberga. Strażnicy miejscy wystawili dwa wezwania dla kierujących, naruszających przepisy ruchu drogowego, w celu podjęcia dalszych działań.
W dniu 29.10.2022 r., strażniczy miejscy podjęli działania na ul. Józefa Mireckiego wobec kierującego pojazdem dostawczym marki Citroen, który naruszył warunki parkowania poprzez parkowanie na chodniku. Wobec powyższego Tomasz A., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.
W dniu 29.10.2022 r., patrol SM zauważył na ul. Stanisława Moniuszki zaparkowane pojazdy marki Opel oraz marki Peugeot w rejonie skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego. Dla kierujących zostały wystawione wezwania, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 1.11.2022 r., strażnicy miejscy zabezpieczali rejon cmentarza pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w celu zapobieżenia innym niepożądanym zjawiskom. Już w dni poprzedzające dzień Wszystkich Świętych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uruchomiono dodatkowo patrole nocne. W akcje „Hiena” oraz w akcji „Znicz” było zaangażowane trzy patrole. Funkcjonariusze pilnowali aby kierujący stosowali się do zmienionej organizacji ruchu. W większości miejsc były ustawione znaki B-36, zakazu zatrzymywania się – w tym celu, aby kierowcy mogli swobodnie przemieszczać się ulicami. Strażnicy informowali również o tym, gdzie można zostawić samochód, aby bezpiecznie dojść na cmentarz. Funkcjonariusze kontrolowali również osoby handlujące w rejonie cmentarza, w celu uniknięcia prowadzenia handlu bez odpowiedniej decyzji administracyjnej. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.
W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy podejmowali czynności przy ul. Stanisława Moniuszki oraz Józefa Mireckiego, związane z zalegającymi liśćmi na chodnikach. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele bądź zarządcy nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W związku z powyższym tego typu działania będą kontynuowane.
W dniu 3.11.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, który skarżył się na ciągłą uciążliwość związaną z pracą silników na postoju, w pojazdach ciężarowych, które prowadzą dostawy na teren budowy na terenie osiedla przy ul. Romualda Mielczarskiego. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z kierownikiem budowy oraz uprzedzono o wyciągnięciu konsekwencji prawnych w przypadku ponownych zgłoszeń.
W dniu 3.11.2022 r., w Parku Seniora oraz na skwerze przy ul. ks. Ottona Wittenberga wandale zdewastowali ławki oraz inne przedmioty użyteczności publicznej. W sumie kilka sztuk parkowych ławek zostało wyrwanych, a w niektórych połamano deski. Straż miejska zabezpieczyła zapis z monitoringu, w celu wykrycia sprawców, gdzie na podstawie ich rysopisów podjęte zostały dalsze czynności zmierzające do wyciągnięcia wobec ww. konsekwencji przewidzianych prawem.
W dniu 3.11.2022 r., Funkcjonariusze SM pełniąc służbę patrolową podjęli działania na ul. Józefa Mireckiego, gdzie ujawniono przekręconą tarczę znaku drogowego. Strażnicy miejscy, we własnym zakresie przywrócili poprawne ustawienie tarcz znaku drogowego.
W dniu 3.11.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że zapadła się studzienka w chodniku przy ul. Józefa Mireckiego. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Dekiel studzienki częściowo uległ uszkodzeniu. Nieprawidłowość została przekazana do firmy telekomunikacyjnej.
W dniu 4.11.2022 r., strażnicy miejscy podjęli współpracę z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakłócania spokoju i porządku publicznego w mieszkaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki. Z najemcą lokalu przeprowadzono rozmowę, dyscyplinując Go do zachowanie zgodnego z prawem.
W dniu 5.11.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, który poinformował, że w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Okrzei doszło do zalania klatki schodowej, gdzie woda przedostaje się na niższe partie budynku, jednocześnie zachodziła obawa, że przeciek może spowodować zwarcie instalacji eklektycznej znajdującej się na ścianach. Wysłany na miejsce patrol poinformował administratora budynku, który w krótkim czasie wezwał na miejsce hydraulika, w celu usunięcia awarii.
W dniu 5.11.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że zaparkowany pojazd marki Hyundai, w zatoce parkingowej przy ul. Filipa de Girarda ma otwarty bagażnik. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzając zgłoszenie podjęli działania, mające na celu ustalenie właściciela pojazdu. W wyniku działań funkcjonariusze dotarli do właściciela, który zabezpieczył auto przed dostępem osób niepożądanych.
W dniach 5 i 6.11.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęły zgłoszenia o niezidentyfikowanej plamie na lustrze wody, Zalewu Żyrardowskiego. Wysłany na miejsce patrol potwierdził istniejące zanieczyszczenie. Na miejsce wezwano straż pożarną, w celu zneutralizowania nieznacznych śladów zanieczyszczenia. Wszystko wskazuje na to, że zbiornik nie został zanieczyszczony w miejscu dryfującej plamy, ale zanieczyszczenie spłynęło z nurtem rzeki spoza miasta. W tym celu została powiadomiona komenda Policji, aby podjęła odpowiednie działania. O zaistniałym zdarzeniu zostaną również powiadomione Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W dniu 5.11.2022 r., strażnicy miejscy w trakcie prowadzonych czynności na terenie miasta, zauważyli pojazd na włączonych światłach awaryjnych na ul. Św. Jan. Pojazd stwarzał utrudnienie w ruchu, w wąskim gardle małego tunelu. Funkcjonariusze SM udzielili wsparcia kierującemu wypychając auto na pobocze, udrażniając tym samym przejazd dla innych uczestników ruchu drogowego.
Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 22 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 28 dotyczyło m.in.: skrzywionej tarczy znaku drogowego, oderwane afisze ze słupa ogłoszeniowego; przewróconego TOI, TOI; przewróconego znaku drogowego na pobocze; handlu kwiatami na wysokości przejścia dla pieszych; liści na chodnikach; gabarytów pomiędzy zespołami garaży; zniszczonych ławek; bójki grupy osób; leżącego rowerzysty na chodniku; wypchniętych elementów w wiacie rowerowej; leżącego mężczyzny na chodniku; dewastacji pojemnika na nakrętki; potrąconego rowerzysty przez pojazd osobowy; próby uszkodzenia kamery monitoringu miejskiego; uszkodzonego oświetlenia ulicznego; porzuconego roweru miejskiego.