tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 17 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 20.06.2022 r., strażnicy realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności w przychodni zdrowia przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, pod kątem przestrzegania obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie zakrywania ust i nosa w placówkach prowadzących działalność leczniczą i w aptekach. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 20.06.2022 r., strażnicy miejscy realizując zgłoszenia podjęli czynności przy ul. Karola Hillego, wobec mężczyzny, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

W dniu 20.06.2022 r., strażnicy podjęli kolejną interwencję w rejonie ul. gen. Józefa Sowińskiego, w związku z nieporządkiem, który panował wokół pergoli z pojemnikami na odpady. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest karą grzywny. W stosunku do zarządcy terenu prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego.

W dniu 20.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca, dotyczące mężczyzny śpiącego na klatce schodowej budynku mieszkalnego, przy ul. Izy Zielińskiej. Na miejscu ujawniono młodego człowieka, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. W związku z powyższym wobec mężczyzny zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym oraz zobligowano do opuszczenia miejsca przebywania.

W dniu 20.06.2022 r., podczas realizowanych zadań w budynku mieszkalnym przy ul. Izy Zielińskiej, strażnicy miejscy zauważyli klucze w zamku jednego z lokali. Z uwagi na to, że na próby pukania i dzwonienia do mieszkania, nikt nie odpowiadał, funkcjonariusze nawiązali kontakt z sąsiadką, która po telefonicznym kontakcie z właścicielem lokalu, zamknęła mieszkanie i zabezpieczyła klucze, do czasu powrotu właścicieli.

W dniu 20.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję, która została ujawniona za pomocą systemu monitoringu miejskiego na ul. Adama Mickiewicza. Mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Z uwagi na okoliczności i zagrożenie zdrowia i życia, osobę bezdomną dowieziono do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Sprawca wykroczenia, poniósł konsekwencję swojego niezgodnego z prawem zachowania.

W dniu 20.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Jaktorowskiej i al. Partyzantów. W wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia brakującej dokumentacji.

W dniach 21 i 22.06.2022 r., realizowano kontrolę w związku z utrzymaniem obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym. Inspektor Nadzoru Budowlanego w asyście funkcjonariusza SM., ocenia stan techniczny i odnotowuje wszelkie nieprawidłowości, a następnie obliguje do podjęcia działań naprawczych. Przypomnijmy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw, siłowni plenerowych i podobnych obiektów, spoczywa na właścicielu/ zarządcy danego obiektu.

W dniu 22.06.2022 r., na ul. Farbiarskiej, strażnicy współpracowali z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z zabezpieczeniem wybitej szyby w otwartym oknie, którego odłamki stwarzały zagrożenie dla osób przechodzących pod budynkiem. W tym celu nastąpiło komisyjne otwarcie lokalu mieszkalnego, zabezpieczono otwór okienny, a następnie zamknięto mieszkanie przed dostępem osób niepożądanych. (foto nr 9,9A,9B,9C). W tym samym dniu kilka, godzin później funkcjonariusze przeprowadzili takie same czynności przy ul. Tadeusza Kościuszki.

W dniu 23.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Mostowej, w związku z wykroczeniem drogowym, polegającym na zablokowaniu dwóch pasów ruchu przez dwa pojazdy ciężarowe, zmuszając innych uczestników ruchu do zawracania pojazdów. Przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z kierownikiem budowy, w celu przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego i zminimalizowania utrudnień podczas dostaw.

W dniu 23.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności rekontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością w al. Partyzantów. W wyniku przeprowadzonej kontroli nałożono mandat karny na przedsiębiorcę, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy na wywozy nieczystości stałych.

W dniu 23.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36 „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierującej pojazdem zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, w postaci pouczenia.

W dniu 24.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Wojska Polskiego i ul. Wawelskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 24.06.2022 r., funkcjonariusze podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Edmunda Orlika, gdzie potwierdzono zapadlinę w nawierzchni jezdni. Podjęto działania mające na celu oznakowania miejsca, które stwarzało realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Równolegle powiadomiono zarządcę o podjęcie niezwłocznych działań, w celu usunięcia zagrożenia.

W dniu 24.06.2022 strażnicy miejscy podjęli działania w związku ze zgłoszeniem mieszkańca i zabezpieczali miejsce usterki wodociągowej na terenie Eco Parku. Wylewająca się woda, była sporą atrakcją w ten upalny dzień dla przebywających tam dzieci. W tym przypadku wąż gumowy doprowadzający wodę do kurtyny wodnej, wyrwał się z zaworu i spowodował wyciek. Poinformowano zarządcę terenu, który w szybkim tempie usunął usterkę.

W dniu 25.06.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca patrol SM, podjął czynności w związku z parkowaniem pojazdu w zatoce postojowej dla taksówek przy ul. Piotra Wysockiego. W związku z popełnionym wykroczeniem zostało wystawione dla kierującego wezwanie, w celu podjęcia dalszych działań prawnych.

W dniu 25.06.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Józefa Mireckiego, w związku z blokowaniem wjazdu/ wyjazdu z posesji prywatnej. W trakcie prowadzonych czynności kierujący pojawił się w miejscu zdarzenia, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu. Nierozważny kierowca został ukarany mandatem karnym.

W dniu 25.06.2022 r., strażnicy miejscy realizując zgłoszenie mieszkanki, która powiadomiła dyżurnego, że spotkała chłopczyka przy ul. Wiejskiej, poruszającego się rowerkiem trzykołowym, bez opieki osoby dorosłej. Funkcjonariusze podjęli niezwłocznie czynności w powyżej sprawie udając się na miejsce zgłoszenia. Kontakt z czterolatkiem był utrudniony z uwagi na niedosłuch chłopca. W toku podjętych działań dziecko wskazało drogę do miejsca, z którego się oddaliło. Jeden ze strażników szedł za jadącym na rowerku chłopcem, czuwając nad jego bezpieczeństwem. W czasie drogi powrotnej dziecku urwał się pedał od rowerka, który został przykręcony przez strażników, umożliwiając mu dalszą jazdę. Jak się okazało chłopczyk dotarł do ul. Kpt. Stanisława Pałaca, gdzie czekała na niego zdenerwowana matka, która już powiadomiła o fakcie oddalenia się dziecka dyżurnego policji oraz sama rozpoczęła poszukiwania synka. Dzięki szybkiej interwencji całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.

W dniu 26.06.2022 r., w rejonie ul. Stefana Okrzei, patrol podjął interwencję w związku z parkowaniem pojazdu, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. Parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej zagrożone jest karą w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł. Wobec sprawcy wykroczenia nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym w ww. wysokości.

W dniu 26.06.2022 w związku z istniejącymi upałami strażnicy miejscy podczas pełnionej służby patrolowej, rozdawali butelki z wodą tym, którzy najbardziej tego potrzebowali. Z takiej pomocy mogły skorzystać m.in. osoby starsze oraz dzieci. Funkcjonariusze podczas patrolu zwracają szczególną uwagę na zachowanie mieszkańców i reagują, gdy ktoś ewidentnie źle znosi upalną aurę. Pierwszym punktem zapobieżenia niebezpiecznej sytuacji, jest picie wody. W związku z powyższym po raz kolejny strażnicy rozdawali butelki z wodą tym, którym wysoka temperatura szkodzi najbardziej.

W dniu 26.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca, wobec grupy osób, która przy użyciu nagłośnienia zakłóciła spokój i porządek publiczny, osobom wypoczywającym na terenie Zalewu Żyrardowskiego. Ku zadowoleniu wszystkim amatorów kąpieli słonecznej, funkcjonariusze przywołali osoby zakłócające do zachowania zgodnego z prawem, stosując wobec nich środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawnił 21 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 9 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym a 10 dotyczyło m.in.; zanieczyszczonych miejsc publicznych przy pojemnikach na odzież używaną; odklejających się plakatów za słupów ogłoszeniowych; uszkodzonego znaku drogowego; pozostawionego oznakowania po wykonanych pracach remontowych; osoby leżącej na jezdni.