tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 25 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 16. 05.2022 r., funkcjonariusze podjęli działania przy ul. Pięknej, gdzie ujawnili zarwaną kostkę brukową na chodniku. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu, miejsce zabezpieczono taśmą ostrzegającą oraz powiadomiono zarządcę, o konieczności podjęcia działań, w celu właściwego zabezpieczenia zagrożonego miejsca.

W dniu 16.05.2022 r., kontynuując czynności, funkcjonariusze SM podejmowali działania rekontrolne z udziałem pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Farbiarskiej, w związku z dużym nieporządkiem, który panował wokół pojemników na śmieci. Zarządcy terenu wyznaczono krótki termin na przywrócenie należytego stanu porządkowego na ww. terenie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku. Przypominamy że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest kara grzywny. Po kilku godzinach teren został uprzątnięty.

W dniach 16 i 17.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Józefa Mireckiego oraz Piotra Wysockiego w wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia kompletnej dokumentacji.

W dniu 16.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, ujawnili przy ul. Jana Kilińskiego zajęcie pasa drogowego przez kontener budowlany, który zajmował całą szerokość chodnika. Podjęto działania w trakcie których ustalono, że osoba prowadzącą remont kamienicy, posiada stosowną decyzję na zajęcie pasa drogowego. Wobec powyższego pouczono osobę o konieczności ustawienia pojemnika w taki sposób, aby piesi uczestnicy ruchu mogli swobodnie przejść po chodniku.

W dniu 17.05.2022 r., strażnicy miejscy podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca w sprawie osoby bezdomnej, która przebywała na klatce schodowej budynku mieszkalnego, przy ul. Izy Zielińskiej. Po przeprowadzonej rozmowie, mężczyzna opuścił miejsce bytowania. Wobec ww. zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniach 17 i 18.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Augusta Emila Fieldorfa –„Nila”. W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a jednego z właścicieli ukarano mandatem karnym.

W dniu 17.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, ujawnili przy ul. Karola Dittricha nieprawidłowości podczas prowadzonych prac remontowych w budynku, na wysokości. Teren robót nie był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wejście osobom niepowołanym. Ponadto zauważono że gruz był zrzucany z wysokości bezpośrednio do kontenera, co stwarzało dodatkowe niebezpieczeństwo. Osobę odpowiedzialną za prowadzenie robót pouczono oraz zobligowano do zamontowania rękawa budowlanego, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom, co uczyniono.

W dniu 17.05. 2022 r., funkcjonariusze podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Lipowej, gdzie potwierdzono niebezpieczną zapadlinę na drodze nieutwardzonej. Zapadlina była bardzo głęboka. Podjęto działania mające na celu oznakowania miejsca, które stwarzało realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Jednocześnie powiadomiono zarządcę o podjęcie niezwłocznych działań, w celu usunięcia zagrożonego miejsca.

W dniu 18.05.2022 r., w rejonie wyjazdu z terenu szpitala przy ul. Ludwika Waryńskiego, strażnicy oznakowali prowizorycznie otwartą studzienkę, która stwarzała bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiono zarządcę, w celu podjęcia w trybie pilnym działań naprawczych.

W dniu 18.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Augusta Emila Fieldorfa –„Nila”, w związku z dopuszczeniem się nieobyczajnego wybryku przez kobietę znajdującą się w stanie upojenia alkoholowego. W wyniku prowadzonych czynności kobieta została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym, oraz przekazana pod opiekę rodzinie.

W dniu 19.05.2022 przed południem do siedziby Straży Miejskiej w Żyrardowie przyszły z wizytą przedszkolaki z Przedszkola Integracyjnego nr 10. Odwiedziły nas w ramach trwającego programu „droga do przedszkola”. Program ten ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami ruch drogowego i bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym okresie dzieci poznają znaki drogowe, uczą się numerów alarmowych oraz zapoznają się z pracą służb dbających o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie miasta Żyrardowa. Podczas wizyty w jednostce zapoznały się dodatkowo z pracą strażniczek i strażników, zobaczyły dyżurkę i jak działa centrum miejskiego monitoringu, który bardzo je zainteresował. Na koniec maluchy mogły zobaczyć jak wygląda funkcjonariusz SM i w jaki sprzęt jest wyposażony do służby patrolowej. Dzieci miały też możliwość wsiąść do radiowozu. Na koniec wizyty przedszkolaki zostały obdarowane drobnymi upominkami i słodyczami. Czekamy na kolejne odwiedziny naszych milusińskich.

W dniu 19.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w związku z parkowaniem pojazdu, w rejonie skrzyżowania ulic. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 20.05.2022 odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Straży Miejskiej w Żyrardowie. Była to okazja do wspomnień. Przemiany ustrojowe w Polsce, do których doszło na początku lat 90-tych, doprowadziły między innymi do odrodzenia samorządów na szczeblu gminnym. Postawiono przed nimi zadania organizowania życia wspólnot lokalnych, w tym także sprawy porządku publicznego. I tak Prezydent Miasta Żyrardowa otrzymał możliwość utworzenia umundurowanej formacji – Straży Miejskiej mającej być narzędziem do realizacji tych zadań. Straż Miejska w Żyrardowie powstała 1 maja 1992 roku. Nadano jej wówczas statut określający organizację, cele i zadania oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy. Bezpośrednio po utworzeniu formacji, Straż Miejska liczyła 10 strażników oraz 1 pracownik biurowy. Przez pierwsze lata działalności straż działała w oparciu o przepisy ustawy o Policji. 29 sierpnia 1997 roku została uchwalona ustawa o strażach gminnych. Uregulowano w niej zadania, uprawnienia i obowiązki strażników gminnych. Przez trzy dekady żyrardowska Straż Miejska wykonuje służebną rolę wobec społeczeństwa, rozwiązuje lokalne problemy, reaguje na zachowania negatywnie wpływające na bezpieczeństwo i porządek w mieście. Komendant Straży Miejskiej Jan Sankowski, który jest na straży od początku istnienia straży, podkreślił, że formacja mundurowa nie tylko egzekwuje przepisy, ale również inicjuje przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Podejmuje szereg działań profilaktycznych, minimalizujących negatywne zjawiska. Wysokie kwalifikacje zawodowe, profesjonalizm i gotowość do działania niezależnie od miejsca i warunków – to cechy strażników miejskich, które niezwykle cenimy. Wykonywane przez Was zadania nie należą do łatwych. Nieczęsto słyszycie słowa podziękowań. Na koniec nie zabrakło wyróżnień dla strażników miejskich oraz awansów na wyższe stopnie służbowe Starszego Inspektora- Sylwester Matera, Młodszego Inspektora -Krzysztof Trojanowski, Młodszego Specjalistę – Paulina Gołyńska, Strażnika Dariusz Pośnik – oraz wyłonienie nagrody „Strażnika roku”, którym został Mł. insp. Krzysztof Trojanowski. Niecodzienny akt nadania „Krzyża za Zasługi”, otrzymał Z-ca Komendanta Zbigniew Biegański z rąk Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczpospolitej Polskiej, Artura Hołubiczko. Nie zapomniano o udzielonej pomocy przez sponsorów i przyjaciół strażników, na których hojność zawsze mogą liczyć, wręczając stosowne podziękowania. Uroczystość uświetnił występ artysty Krzysztofa Gwiazdy. Jubileusz celebrowano przy symbolicznej lampce szampana i smakowitym torcie.

W dniu 20.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Stanisława Moniuszki. W wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a w jednym przypadku właściciela ukarano mandatem karnym.

W dniu 20.05.2022 strażnicy otrzymali informację od mieszkańca, że w cukierni przy ul. Bolesława Limanowskiego przebywa kobieta, która nie pamięta gdzie mieszka. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce i przystąpili do udzielania pomocy kobiecie. Na miejscy funkcjonariusze zapytali, czy ta pani dobrze się czuje i czy potrzebuje pomocy medycznej. Kobieta nie miała żadnych obrażeń zewnętrznych, była natomiast zdezorientowana całym zajściem. W trakcie prowadzonych czynności kobieta podawała różne nazwiska. Po pewnym czasie na miejscu pojawiły się dwie kobiety, które potwierdziły tożsamość starszej osoby, podając się za jej córki. Patrol udzielił pomocy kobiecie dowożąc Ją do miejsca zamieszkania.

W dniu 20.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję na ul. Piotra Wysockiego, w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierującego zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 21.05.2022 funkcjonariusze realizując zgłoszenie mieszkańca podjęli czynności przy ul. rtm. Witolda Pileckiego, gdzie na nieutwardzonej drodze ujawnili hałdy żwiru, które blokowały swobodny przejazd pojazdom oraz będąc nieoznakowaną przeszkodą stanowiły zagrożenie dla uczestników ruchu. W związku z powyższym w stosunku do osoby odpowiedzialnej będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 21.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Środkowej, w związku z zagrożeniem w ruchu drogowym, które powstało przez oberwane w wyniku silnego wiatru, gałęzie z drzewa. Strażnicy usunęli zagrożenie we własnym zakresie.

W dniu 21.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie skrzyżowania ulic. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Wobec sprawcy wykroczenia drogowego strażnicy zastosowali mandat karny.

W dniu 21.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję na ul. Bolesława Limanowskiego, w związku z pojazdem marki Lexus parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierującego zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 21.05.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono kolizję drogową z udziałem dwóch pojazdów przy ul. 1 Maja. Patrol straży miejskiej niezwłocznie udał się na miejsce zdarzenia. Przystępując do czynności, funkcjonariusze zawiadomili pozostałe służby, a następnie przystąpili do zabezpieczenia zdarzenia do czasu przybycia służb ratowniczych. Uszkodzone auto tamowało ruch powodując szybko narastający. Strażnicy do czasu przyjazdu lawety kierowali ruchem, co pozwoliło przywrócić ograniczoną drożność przejazdu do czasu zabrania pojazdu przez holownik.

Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie zaobserwowano 23 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu, a 4 dotyczyło innych zdarzeń.