tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 29.11.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Czystej w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Ponadto jeden z pojazdów typu TIR, ze względu na tonaż i gabaryty powinien być zaparkowany na parkingu, wyznaczonym do parkowania takich pojazdów. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania, w celu kontynuacji czynności.
Strażnicy systematycznie patrolują miejsca, gdzie często dochodzi do incydentów w zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków, czy też spożywania alkoholu w miejscach publicznych, gdzie jest to zabronione. I tak w dniu 29.11.2021 r., jednym z patrolowanych miejsc był Park Seniora przy ul. Franklina Roosevelta..
W dniu 29.11.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych uczestników ruchu.
W dniu 30.11.2021 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Marii Nietrzebki, w związku z niewłaściwym stanem porządkowym na posesji. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.
W dniu 30.12.2021 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności. W jednym z punktów zlokalizowanych przy ul. 1 Maja stwierdzono brak umowy i udokumentowania wywozu nieczystości, w związku z czym na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny.
W dniu 30.11.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Bolesława Limanowskiego, w związku z blokowaniem chodnika oraz próbą nielegalnego zajęcia pasa drogowego poprzez ustawienie przyczepy reklamowej na chodniku. Kierującego ukarano mandatem karnym.
W dniu 1.12.2021 r., strażnicy podczas służby patrolowej zobaczyli na ul. Kanałowej pojazd, którego stan i wygląd wskazywał na to, że pojazd jest długotrwale nieużytkowany. Funkcjonariusze wykonali dokumentację zdjęciową, w celu prowadzenia dalszych czynności zmierzających do odholowania pojazdu z drogi publicznej.
W dniu 1.12.2021 r., strażnicy interweniowali na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, informującym o przekroczeniu dopuszczalnego czasu parkowania (30 minut) i tym samym blokowania miejsc osobom chcącym dojechać w rejon dworca PKP. Zgłoszenie potwierdziło się, w związku z czym dla kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania w celu wyciągnięcia konsekwencji.
W dniu 1.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniami mieszkańców strażnicy interweniowali na ul. Pięknej oraz ul. Józefa Mireckiego w stosunku do kierujących pojazdami, niestosujących się do znaku zakaz zatrzymywania się. Zostały wystawione wezwanie w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 1.12.2021 r., na ul. Spółdzielczej strażnicy interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym parkowania pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonym do parkowania. Funkcjonariusze wystawili wezwania dla kierujących pojazdami, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniach 2 i 3.12.2021r., strażnicy interweniowali na ul 1 Maja oraz ul. Adama Mickiewicza w związku z niewłaściwym stanem porządkowym na nieruchomościach. W związku z brakiem realizacji obowiązku utrzymywania czystości i porządku na użytkowanych posesjach i na przylegającym do posesji ciągu pieszym, będą prowadzone dalsze czynności.
W dniu 2.12.2021 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. 1 Maja w związku z blokowaniem ciągu pieszego przez kierującego samochodem marki Mercedes. Kierujący wykazał się całkowitym brakiem wyobraźni pozostawiając dla pieszych uczestników ruchu około 0,5 m, przejścia. Funkcjonariusze wystawili wezwanie do stawienia się w siedzibie SM.
W dniu 2.12.2021 r., strażnicy kontynuując czynności rozpoczęte w okresie wcześniejszym, w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecu na ul. Juliusza Słowackiego, w wyniku których została pobrana próbka popiołu, nałożyli mandat karny na osobę odpowiedzialną za spalanie odpadów. Mandat został nałożony w związku z tym, że badanie próbki potwierdziło spalanie materiałów, które nie powinny być przekształcane termicznie.
W dniach 3 i 4.12.2021 r., strażnicy interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca na ul. Stefana Żeromskiego w związku z parkowaniem pojazdów na ciągu pieszo-rowerowym, przez co utrudniali, a wręcz uniemożliwiali poruszanie się w szczególności rowerzystów. Na sprawców wykroczeń zostały wystawione wezwania, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 4.12.2021 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. hr Henryka Łubieńskiego 1 Maja w związku z blokowaniem ciągu pieszego przez kierującego samochodem marki Renault. Kierujący wykazał się całkowitym brakiem wyobraźni pozostawiając dla pieszych uczestników ruchu około 0,5 m, przejścia. Funkcjonariusze wystawili wezwanie do stawienia się w siedzibie SM.
W dniu 4.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Gabriela Narutowicza oraz ul. Gen. Władysława Sikorskiego, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Tego typu wykroczenia należą do tych najbardziej zagrażających zdrowiu i życiu, w szczególności pieszych uczestników ruchu drogowego. Dla kierujących zostały wystawione wezwania, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniach 1,2 i 3.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Niestety podczas kontroli w związku ze stwierdzeniem braku realizacji tego obowiązku strażnicy w 3 przypadkach nałożyli mandaty karne. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 30.11. i 4.12.2021 r., podczas kontroli na posesjach przy ul. Piotra Wysockiego oraz ul. 1 Maja stwierdzono zamieszkiwanie większej ilości osób, które nie były zgłoszone do Urzędu Miasta i w związku z tym nie były pobierane opłaty za wywóz odpadów. W obydwu przypadkach zostały nałożone mandaty w wysokości 500 zł, za niezłożenie deklaracji informujących o ilości zamieszkałych osób na poszczególnych nieruchomościach.
W dniu 4.12.2021 r., na ul. 1 Maja strażnicy ujawnili spalanie odpadów w piecu. Na sprawcę wykroczenia Lecha Z., został nałożony mandat karny w wysokości 500zł. Miejmy nadzieję, że tak surowa kara zdyscyplinuje sprawcę wykroczenia do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 10 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego, chuligańskich wybryków.