tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 08.06.2020 operator monitoringu przy ul. Stefana Okrzei, zaobserwował dwie kobiety siedzące na ławce, które nie stosowały się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził popełnione wykroczenie przez Dominikę K. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, mieszkanka Grodziska Mazowieckiego została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym, wobec drugiej kobiety zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 10.06.2020 operator monitoringu zauważył, w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha osobę spożywającą alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął mieszkańca Olkusza, a następnie wobec Gabriela M. zastosował mandat karny, za popełnione wykroczenie.

Ponadto:

Umieszczanie ogłoszeń bez zgody właściciela lub administratora zarządzającego danym obiektem stanowi wykroczenie. Miejscami służącymi do ogłaszania się, są tablice i słupy ogłoszeniowe. W innych miejscach ogłoszenia umieszczać można tylko za zgodą właściciela obiektu. I tak dniu 08.06.2020 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną w Alejach Partyzantów, gdzie zauważyli mężczyznę, który umieszczał ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Wobec powyższego, Daniel G., został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do usunięcia ogłoszeń. Przestrzegamy, że osoby, które umieszczają plakaty, ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych narażają się na poniesienie konsekwencji kary grzywny (art. 63a kodeksu wykroczeń) lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania strat materialnych powyżej 500 zł., czyn taki jest przestępstwem zniszczenia mienia (art. 288 kodeksu karnego). Ponadto poszkodowany ma prawo domagać się od sprawcy odszkodowania za zniszczoną powierzchnię na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 kodeksu cywilnego).

W dniu 08.06.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” zaparkował pojazd marki Iveco, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień, zajmując dwa takie miejsca. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty parkingowej, uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W trakcie prowadzonych czynności w miejscu popełnionego wykroczenia pojawił się kierowca obcokrajowiec, który dopuścił się powyższego wykroczenia. Quang T., został ukarany grzywną w wysokości 500 zł., w postępowaniu mandatowym, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu).

W dniu 10.06.2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego pojazd dostawczy marki Iveco, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Jacek M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 10.06.2020 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Józefa Mireckiego, że kierujący naruszył warunki parkowania, poprzez postój pojazdem osobowym marki Skoda w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Tomasz L., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 10.06.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Karola Hillego, kierujący nie stosują się do znaku B-1, zakazu ruchu w obu kierunkach. Jest to wyjątkowe miejsce w zabytkowej części loftów, gdzie ww. ulica ma charakter deptaka, są między innymi umiejscowione sklepy oraz kawiarnia z ogródkiem, w którym klienci spędzają wolny czas. Wysłany na miejsce patrol podjął czynności wystawiając wezwania wszystkim kierującym, którzy nie zastosowali się do ww. oznakowania. Po paru godzinach w siedzibie straży miejskiej pojawiła się właścicielka Volkswagena Monika K., która popełniła wykroczenie w powyższym miejscu. Mieszkanka Wyszkowa odmówiła przyjęcia grzywny. Z uwagi na odmowę przyjęcia mandatu przez sprawcę wykroczenia i w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem, wobec sprawcy podjęto czynności, zmierzające do złożenia wniosku o ukaranie do sądu.

W dniu 10.06.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego zaparkował pojazd marki Hyundai, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że właścicielka pojazdu Alicja F., nie posiada uprawnień do parkowania w ww. miejscu. Z uwagi na to, że po kilku minutach kierująca pojawiła się na miejscu i została ukarana jedynie za popełnione wykroczenie, unikając kosztów związanych z odholowaniem pojazdu.

W dniu 12.06.2020 strażnicy miejscy podjęli czynności, przy ul. Parkingowej 2, wobec grupy osób naruszających spokój i porządek publiczny. W trakcie prowadzonych czynności jeden z mężczyzn zaczął zachowywać się agresywnie i nie zastosował się do wydawanych poleceń. Wobec realnego zagrożenia, reakcja strażnika była błyskawiczna. Strażnik użył w kierunku agresora środek przymusu bezpośredniego w postaci gazu. Do chuligana wezwano na miejsce zespół ratowników medycznych, w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej. Ratownicy medyczni obmywając oczy mężczyzny, nie stwierdzili bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ww. Natomiast drugi mężczyzna, który leżał na trawie w stanie upojenia alkoholowego i swoim wyglądem oraz zachowaniem wzbudzał powszechną odrazę, strażnicy miejscy umieścili go w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia wobec sprawcy podjęto dalsze czynności przewidziane prawem, dostosowując sankcję karną do popełnionego wykroczenia.
Strażnicy miejscy rozpoczęli kontrolę zakładów wulkanizacyjnych pod kątem udokumentowania wywozów odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością w tym między innymi zużytych opon. Biorąc pod uwagę, że zdarzają się przypadki nielegalnego pozbywania się opon samochodowych, poprzez wyrzucanie w przypadkowych miejscach, Straż Miejska zapowiada dalsze kontrole. W najbliższym czasie będziemy monitorować sytuację w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, przez poszczególnych przedsiębiorców. Funkcjonariusze SM przypominają, że każdy użytkownik pojazdu raz w roku, kiedy zajdzie potrzeba, może pozbyć się odpadu zużytych opon w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który w naszym mieście jest usytuowany na terenie PGK, przy ul. Czystej.
W dniu 12.06.2020 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Józefa Mireckiego, że kierujący naruszył warunki parkowania, poprzez postój pojazdem osobowym marki KIA w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Leszek Ś., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 12.06.2020 funkcjonariusze SM pełniący służbę w patrolu zmotoryzowanym, przy ul. Władysława Reymonta udzielili pomocy kobiecie, w zepchnięciu pojazdu na pobocze, które przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną uległo awarii.
Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadków. niestosowania się do przepisów prawa, z czego 37 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 4 dotyczyły: rozlewiska wody na przejściu dla pieszych; przechylonego słupka ze znakiem drogowym; mężczyzny mającego problemy z poruszaniem się; namiotu rozłożonego na jezdni.