tel. alarmowy – 986

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa

pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2020-31.12.2020 r.

I.

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 101 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych – nałożono 73 mandaty karne, skierowano 6 wniosków do sądu oraz udzielono 22 pouczeń,

Podczas roku szkolnego patrolowano rejony szkół (każdorazowo inna szkoła).

Ujęto 3 sprawców kradzieży – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ponadto ujęto 3 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz dokonywali aktów dewastacji.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 16 służb.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze) z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei – 3 służby.

Dokonano 923 legitymowania profilaktycznych (1218– 2019 r.) w rejonach ulic:

– Akacjowej, Bohaterów Warszawy, Jana Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Jana Dekerta, Karola Dittricha, Danuty Siedzikówny „Inki”, Dolnośląskiej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Marii Nietrzebki, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego, Karola Hiellego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Gen. Emila Fieldorfa-Nila,

Gen. Władysława Sikorskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Stefana Okrzei, 1 Maja, Karola Hiellego, Kamiennej, Kanałowej, 11 Listopada, hr. Henryka Łubieńskiego, Kasztanowej, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, , Stanisława Małachowskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego, Chocimskiej, Władysława Choińskiego, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza, , Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej, Gabriela Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Romualda Mielczarskiego, Waleriana Łukasińskiego.

  1. Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia

p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 33 przypadki zaśmiecania – skierowano 5 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 16 M.K. oraz udzielono 12 pouczeń.

  1. Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (zazwyczaj w godz. 700 – 1300; 800 – 1300).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych oraz innego asortymentu zabronionego w regulaminie targowiska.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

4. Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac, współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

5. Powiadamianie Wydziału Gospodarki Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów Straż Miejska w 2011 r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2020 r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego.

Stwierdzono 8 przypadków plakatowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych – nałożono 5 mandatów karnych oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

6. Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej. Stwierdzono 15 przypadków.

7. Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.

W rejonach nieruchomości prywatnych oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach:
Gen. Władysława Sikorskiego, Mostowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Okrzei, Jaktorowskiej, Stefana Żeromskiego, Wiejskiej, Jana Skrowaczewskiego, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Akacjowej, Bolesława Limanowskiego, Bratniej, Środkowej, Legionów Polskich, Gabriela Narutowicza, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Józefa Bema, Radziwiłłowskiej, Gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Henryka Sienkiewicza, Gen. Leopolda Cehaka, Gen. Józefa Hallera, Izy Zielińskiej, Jana Skrowaczewskiego, Jasnej , Joachima Lelewela, Józefa Mireckiego, Karola Dittricha, Kosmonautów, Kosynierów, Ottona Wittenberga, Kościelnej, Stanisława Staszica, Leszno, Marii Konopnickiej, Marii Nietrzebki, Pięknej, Piotra Wysockiego, Polnej, P.O.W., Pomorskiej, Radziwiłowskiej, 11 Listopada.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 87 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 63 pouczenia, 15 mandatów karnych oraz 9 wniosków o ukaranie do Sądu.

Bieżące kontynuowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu: zakładów pracy, instytucji, w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Obligowano administratorów do podjęcia, czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 98

PKP – 17

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 30

Administratorzy prywatni – 21

PGK – 25

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 14

PCK- 4,

Zakład Energetyczny – 14

TBS – 2

Inne (Wspólnoty Mieszkaniowe, Nadleśnictwo, Orange, Szkoły, PGW Wody Polskie) – 65

W związku z 56 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 22 pouczeń, nałożono 34 mandaty karne.

W 21 przypadkach, współpracując z przedstawicielami Weterynarii oraz Urzędu Miasta przeprowadzano kontrolę, mającą na celu ocenę dobrostanu psów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 222 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

W 108 przypadkach zgłaszano padłe zwierzęta na terenie miasta w celu ich usunięcia.

8. Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: Izy Zielińskiej, Jaktorowskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Stefana Okrzei, Alei Partyzantów, Jaktorowskiej, Stefana Żeromskiego, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Bolesława Limanowskiego, Legionów Polskich, Gen. Józefa Bema, Gen. Władysława Sikorskiego, Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Skrowaczewskiego, Józefa Mireckiego, Ottona Wittenberga, Marii Nietrzebki, Pięknej, Chmielnej.

W wyniku podjętych działań w 11 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – udzielono 8 pouczeń oraz nałożono 3 mandaty karne.

9. Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM oraz Gminę Żyrardów – zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

10. Funkcjonariusze SM w 2020 r. przeprowadzali również kontrole na posesjach pod kątem ewentualnego spalania nieczystości w piecach. Kontrole miały charakter wyrywkowy i były realizowane w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami oraz obserwacjami własnymi strażników. Kontrolowany był także rodzaj używanego materiału palnego w sytuacji stwierdzenia palenia ognisk.

W wyniku podjętych działań w sumie ujawniono 27 przypadków nieprawidłowości, z czego większość dotyczyła spalania roślinności. Nałożono 12 M.K. oraz udzielono 15 pouczeń.

11. Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 905 przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

12. Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej – kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole i przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

13. Kontrole nielegalnego wylewania szamb – nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń, oprócz 1178 ustnych pouczeń, zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 588 M.K.

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 374 M.K.

art. 96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) – 75 M.K.

art. 90 (tamowanie i utrudnianie ruchu) – 1 M.K.

W 10 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 14 przypadkach usuwano pojazdy, których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

W 3 przypadkach ujęto nietrzeźwych kierujących pojazdami – przekazano do dalszych czynności KPP.

W roku 2020 stwierdzono 7 przypadków kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, udzielono 2 pouczeń, nałożono 5 mandatów karnych.

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 1043 oraz zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu, w sumie za 176 naruszeń przepisów z zakresu ruchu drogowego.

III. Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano nw. podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 123 kontroli i asyst, których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Działalności Gospodarczej i inne).

Powiadomiono nw. instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego – 416 przypadków – znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego – 161 przypadków awarii,

Wydział Gospodarki Komunalnej – 84 przypadków – przewrócone drzewa, gałęzie do przycięcia, itp.

IV. Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

– w 13 przypadkach współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w ww. rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień,

– w 9 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie ww. miejsc, śladów oraz ustalenie świadków ww. zdarzeń,

– w 10 przypadkach zabezpieczano miejsca innych zdarzeń, m. in. takich jak zerwane przewody linii energetycznej, zagrożenie przewrócenia się drzew, awarie wodociągowe itp.

– w 26 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

V. Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 6 przypadkach pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwaka- cyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących

się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji- zobligowano do usunięcia nielicznych usterek

VI. Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 107 osób.

W 74 przypadkach nałożono M.K, udzielono 31 pouczeń oraz zostały skierowane 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

VII. Zabezpieczono spokój i porządek podczas 41 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uroczystości państwowych, uroczystości kościelnych, imprez sportowych, zgromadzeń, Zlotu pojazdów elektrycznych, Mikołajek, Sylwestra, koncertów i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

VIII. Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 10 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPPds. Nieletnich i Patologii.

IX. Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 53 konwoje.

X. Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

– doskonalenia posługiwania się bronią palną,

– w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną, pałką gumową długą oraz technik patrolu

pieszego itp.

– posługiwania się paralizatorami elektrycznymi typu TASER.

XI. Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także informacja na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, w 2020 roku w związku z panującą sytuacją epidemiczną nie prowadzili zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

XII. Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 44 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 1 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu– Dar Serca w Oryszewie.

XIII. Działania prewencyjne – organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomione są 38 kamery obrotowe (w tym 30 kamer cyfrowych i 8 kamer analogowych), z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer, między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. Ww. połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Wcześniej funkcjonariusze KPP w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany.
W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach związanych z awariami.

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 2480 wydarzeń,

w tym:

– drogowe – wydarzeń 1596,

– spożywanie alkoholu – 179 przypadków,

– inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury,

dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 705

przypadki.

Przedstawiona statystyka wykazuje na 19 % wzrost ujawnionych zdarzeń poprzez system monitoringu.

W wyniku powyższego podjęte zostały działania:

– 1555 interwencji przez patrole Straży Miejskiej,

– 83 interwencje podjęte zostały przez KPP,

– 27 interwencji przez inne służby,

– 815 interwencji nie podjęto, ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia lub brakiem możliwości ze strony KPP.

Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.

Zapisy mogące służyć celom wykrywczym lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura.

KPP w Żyrardowie dysponuje również tzw. końcówką monitoringu, co daje możliwość bezpośredniego zabezpieczenia materiałów do prowadzonych postepowań.

Należy nadmienić, że dużą rolę w jakości przekazywanego obrazu z kamer odgrywa właściwe oświetlenie. W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest różnorodność systemów realizowanych w poszczególnych etapach, co powoduje dużą awaryjność oraz niedokładność w sterowaniu, duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia.

Uciążliwością w obserwacji strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miasta, zasłaniający znaczną część pola widzenia kamer. Niezbędna jest coroczna konserwacja oraz regulacja koron drzew, (kilkuletnie zaległości w konserwacji drzewostanem – bieżąca konserwacja prowadzona jest śladowo).

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne – 1361 oraz inne grzywny nałożone w postępowaniu mandatowym, których nie wyszczególniono w statystyce, ale ujęto w raporcie sumarycznym za 2020, w ilości 95 MKK.

pouczenia – 1516,

wnioski o ukaranie do Sądu – 206,

Przyjęto skarg oraz zgłoszeń oraz ujawniono nieprawidłowości – 7379. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /.

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 4667 osób.

W związku z poczynionymi obserwacjami pod kątem istniejących zagrożeń w rejonach, w których występują, należy zauważyć, iż nasilenie działań prewencyjnych:

– w rejonie targowiska miejskiego przyczyniło się do zmniejszenia ilości kradzieży kieszonkowych, oraz kradzieży pojedynczych rzeczy ze straganów /szczególnie w dni, w których istnieje wzmożony ruch/. Nie stwierdzono włamań do samochodów, których celem jest kradzież wyposażenia lub ewentualnie innych rzeczy pozostawionych w samochodzie.

Prowadzone działania przyczyniły się do znacznego ograniczenia handlu bez wymaganych uprawnień oraz również w związku z podjętymi działaniami kontrolnymi nie wpłynęło żadne zgłoszenie odnośnie podejrzenia o oszustwo wagowych.

– rejon ulic: Legionów Polskich, 11 Listopada, Mostowej, itp., rejon ulic: Jana Kilińskiego, Leszno, Ludwika Waryńskiego, oraz rejon osiedla Wschód – są to tereny, z których podobnie jak w latach ubiegłych, Straż Miejska najczęściej przyjmuje zgłoszenia dot. zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, itp.

Otrzymujemy również często zgłoszenia o:

– grupach młodzieży, zbierających się w klatkach schodowych, suterenach, na ostatnich piętrach wieżowców itp. Ww. zakłócają spokój i porządek publiczny, zanieczyszczają pomieszczenia w których przebywają, malują ściany, według osób zgłaszających spożywają także alkohol, oraz zażywają środki odurzające. W większości przypadków ma to miejsce w zasobach ŻSM na terenie całego miasta ze szczególnym nasileniem na osiedlu „Wschód”,

– dewastacji urządzeń użyteczności publicznej, a szczególnie wiat przystankowych, znaków drogowych, witryn sklepowych, słupów ogłoszeniowych,

– od pedagogów otrzymujemy informacje o grupach młodzieży zbierających się w rejonach szkół lub przebywających na terenie szkoły nie będąc jej uczniami,

– spalaniu nieczystości (prowadzono kontrole posesji na podstawie dodatkowych upoważnień),

– nieprawidłowo parkujących pojazdach utrudniających ruch drogowy, ruch pieszych oraz niszczących zieleń oraz zalegających „wraków” pojazdów- usunięto 10 szt. samochodów.

W związku z powyższym działania Straży Miejskiej ukierunkowane są w dużej mierze na prewencję, mającą na celu ograniczenie występujących zagrożeń i uciążliwości.

Położono szczególny nacisk na pełnienie służby przy wykorzystaniu patroli pieszych, w najbardziej zagrożonych rejonach miasta w tym patrol szkolny, realizujący działania codziennie przy innej szkole.

Porównując spostrzeżenia Straży Miejskiej z 2019 roku dotyczące występujących na terenie miasta nieprawidłowości, ze stanem stwierdzonym w przeciągu roku 2020 należy zauważyć, że pomimo następującej poprawy, nadal aktualnymi i wymagającymi uregulowania (celem poprawy sytuacji w mieście pod kątem porządku) problemami pozostają:

  1. Stan nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowanie w wielu miejscach jest niewłaściwy, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu.
  1. Pomimo wyraźnej poprawy, nadal niewystarczająca ilość parkingów i miejsc postojowych.
  1. Zbyt mała częstotliwość sprzątania terenów administrowanych przez Gminę.
  1. Niewystarczająca ilość koszy ulicznych oraz ich przepełnienie w okresie weekendów.
  1. Zbyt mała ilość miejsc w schronisku dla zwierząt, co ogranicza odławianie bezpańskich zwierząt.
  1. Brak przystosowania miejsc prowadzonej działalności gospodarczej do form zaopatrzenia.

W odniesieniu do ilości zgłoszeń oraz rodzajów i skuteczności interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską w Żyrardowie należy stwierdzić, że stan ładu i porządku w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 oscyluje na zbliżonym poziomie i nie uległ pogorszeniu między innymi dzięki kontynuacji wielu działań.

W dalszym ciągu zauważyć można łamanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego (parkowanie w miejscach niedozwolonych, jazda po chodnikach, niszczenie zieleni itp.). Problemem pozostają też osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych oraz osoby nadużywające alkoholu, które wzbudzają swoim wyglądem i zachowaniem zgorszenie wśród mieszkańców a także zakłócają spokój i porządek publiczny.

Mieszkańcy miasta pomimo corocznych kontroli, nadal nie stosują się w stopniu zadowalającym do przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie posesji prywatnych, zakładów pracy, oraz innych jednostek. Należy jednak zauważyć, że nastąpiła w tym zakresie znaczna poprawa.

Nadal utrzymująca się na wysokim poziomie ilość otrzymywanych skarg oraz zgłoszeń, spowodowana jest dużą różnorodnością spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy miasta, obdarzając nas zaufaniem.

Ze względu na różnorodność otrzymywanych zgłoszeń, sygnały od mieszkańców miasta, a także wzrastającą ilość zdarzeń wychwyconych przez system monitoringu uważamy, że ilość funkcjonariuszy SM, zaplecza socjalno-biurowego i sprzętu nie jest adekwatna do występujących zagrożeń i uciążliwości wynikających m. in. ze specyfiki miasta, co m.in. uniemożliwia wystawianie służb całodobowo oraz ogranicza skuteczność i terminowość reakcji, m.in. w przypadkach zgłaszanych przez operatorów monitoringu (dane statystyczne na str. nr 8).

W celu polepszenia funkcjonowania systemu monitoringu, podjęto działania mające na celu wymianę kamer analogowych na kamery cyfrowe, co udało się zrealizować częściowo w roku 2020 i które to prace są kontynuowane w roku 2021.

Ilość funkcjonujących kamer na koniec 2020, wynosi 38 szt. Kamery obsługiwane są na dwóch stanowiskach, co powoduje, że jeden operator obserwuje obraz z 19 kamer. Biorąc pod uwagę ograniczoną percepcję wzrokową oraz podzielność uwagi, liczba ta powinna wynosić maksymalnie 10-12 kamer. Jak widać skuteczność obserwowania obrazu z kamer jest niewielka i wymusza wręcz konieczność utworzenia 3 stanowiska operatorskiego, tym bardziej, że w planach przewidziana jest instalacja kolejnych kamer.

Niestety, plan przeniesienia centrum monitoringu do pozyskanych w 2020 roku pomieszczeń, niestety na chwilę obecną nie ma szans powodzenia z uwagi na umieszczenie budynku przy ul. 1 Maja 50 w projekcie „Domy pełne historii”.

Instalowanie kolejnych kamer przy istniejących dwóch stanowiskach będzie powodował dalszy spadek skuteczności oglądu obrazu z kamer.

Należy również zauważyć, że oczekiwania mieszkańców miasta przekazywane m.in. na spotkaniach Samorządów Mieszkańców oraz Rad Osiedli są ukierunkowane, o czym wspomniano już wcześniej, na pełnienie przez S.M. służby patrolowej w ruchu ciągłym. Realizacja tej koncepcji jest niestety ograniczona w związku ze zbyt małym stanem osobowym, który zmniejszył się w ostatnim czasie ze względu na kolejne zwolnienia się z pracy osób pracujących jako strażnicy.

W roku 2020 pomimo braków kadrowych podejmowano starania do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, uwzględniając przy tym oczekiwania mieszkańców, między innymi poprzez wystawione patroli rowerowych oraz pieszych patrolujących ulice miasta w godzinach popołudniowo –wieczornych.

„Patrol Rowerowy”, miał m.in. za zadanie docieranie w miejsca, do których patrol zmotoryzowany miał utrudniony dostęp. Jak się okazało pomysł był w pełni trafiony, a działania patrolu były skuteczne.

Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość jednoczesnego pełnienia służb patrolowych pieszych i zmotoryzowanych, jednak na chwilę obecną jest, to niemożliwe z uwagi na ograniczony stan zatrudnienia.

W 2020 r. tak samo jak w latach 2016-2019 r. w okresie letnim Straż Miejska prowadziła na terenie miasta akcję rozdawania wody osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku (z możliwością dowiezienia do domu).

Zakupione w 2016 r. urządzenie służące do wspomagania rozruchu samochodu poprzez podłączenie do rozładowanego akumulatora, było również intensywnie wykorzystywane w kolejnych latach, jak również w 2020 r. W ubiegłych latach, w okresie zimy, funkcjonariusze niejednokrotnie otrzymywali zgłoszenia od mieszkańców o braku możliwości uruchomienia pojazdów, zwłaszcza gdy panowały siarczyste mrozy, co zostało wyeliminowane przez możliwość skorzystania z posiadanego przez SM urządzenia. W 2020 r. w 53 przypadkach udzielono pomocy przy rozruchu pojazdów.

Sprzęt jest do dyspozycji osób zmotoryzowanych, którzy w sytuacji problemów z uruchomieniem samochodu, mogą zgłaszać w godz. 7:00-23:00 potrzebę pomocy do dyżurnego Straży Miejskiej, który we wskazane miejsce wyśle funkcjonariuszy patrolu zmotoryzowanego, w celu udzielenia pomocy przy uruchomieniu pojazdu.

W roku 2020 kontynuowaliśmy współpracę ze Strażą Ochrony Kolei. Uzgodnione zostały wspólne patrole z psem na terenie dworca, peronów oraz terenów kolejowych, w związku z częstymi aktami wandalizmu i zakłócaniem spokoju i porządku publicznego.

W związku z panująca sytuacją epidemiczną związaną z COVID -19, Straż Miejska podejmowała szereg działań kontrolnych oraz wspierających dystrybucję środków ochrony osobistej.

Funkcjonariusze uczestniczyli w akcji rozdawania maseczek ochronnych docierając do poszczególnych domostw oraz rozdając maseczki mieszkańcom w miejscach publicznych. W początkowym okresie pandemii patrole S.M. poruszając się na terenie miasta nadawały również poprzez nagłośnienie pojazdów służbowych komunikaty o zasadach bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zachęcając do pozostania w domach.

Podejmowano działania w stosunku do osób nieprzestrzegających ograniczeń wynikających z COVID – 19, w początkowym okresie z uwagi na niespójność przepisów przeprowadzając rozmowy dyscyplinujące, a z chwilą zmiany przepisów i tym samym uzyskaniu podstawy prawnej (od grudnia 2020) do sankcjonowania, w wyniku czego udzielono 3 pouczeń i nałożono 7 mandatów karnych.

Należy zauważyć, że Wojewoda Mazowiecki z racji kontroli nad Strażami Miejskimi wydał polecenie włodarzom poszczególnych miast do skierowania funkcjonariuszy S.M. do realizacji działań kontrolnych w związku z COVID-19 i wspieranie w tych działaniach policji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w związku z istniejącymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną oraz klubów fitness i siłowni, przeprowadzali również kompleksowe kontrole tych podmiotów w pięciu przypadkach ujawniając okoliczności naruszające obowiązujące normy. O powyższym powiadomiono PSSE, w celu prowadzenia dalszych czynności wg kompetencji.

Na początku roku 2021 S.M. wspierała działania policji również przy kontroli osób odbywających przebywających w izolacji domowej i odbywających kwarantannę.

Konieczność podejmowania działań w zakresie COVID-19, bez wątpienia miała wpływ na realizację innych ustawowych zadań.

Niestety w 2019 oraz w 2020 roku odeszło ze straży w sumie 8 funkcjonariuszy i ta tendencja się utrzymuje, ponieważ w 2021 roku wypowiedzenia złożyło 4 kolejnych funkcjonariuszy w tym 1 emeryt. Powyższa sytuacja spowodowana jest przede wszystkim poziomem wynagrodzenia strażników w Żyrardowie. Część z nich znalazła zatrudnienie w okolicznych strażach, gdzie otrzymali znacząco wyższe wynagrodzenie.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że cyklicznie przeprowadzane nabory na strażników miejskich pozwoliły na zatrudnienie na przełomie roku 2019/2021 tylko 5 funkcjonariuszy.

Należy zauważyć, że szkolenie oraz proces wdrażania do służby trwa około roku, co istotnie wpływa na efektywność pracy, całej jednostki. Nadal brakuje do pełnienia służby patrolowej 7 funkcjonariuszy.

Powyższa sytuacja do chwili uzupełnienia pełnego składu oraz zdobycia doświadczenia w pracy, spowoduje znacząco zmniejszenie ilości funkcjonariuszy przy obsadach imprez masowych i kościelnych. Zabezpieczenie rejonu Zalewu Żyrardowskiego (tylko dojazdowo), zmniejszenie ilości patroli pieszych, patroli wspólnych z policją oraz patroli rowerowych. Natomiast działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenie kobiet z zakresu samoobrony zostaną zawieszone do odwołania.

W okresie urlopowym w 2021 r., będzie nas stać tylko na obsadę radiowozu na dwie zmiany w dni robocze oraz jedną zmianę w soboty i niedziele. W pozostałe dni (świąteczne) możemy nie być w stanie obsadzić służby.

Kłopoty kadrowe zmusiły nas do zmiany organizacji pracy na stanowisku dyżurnego S.M. i przejście, od czerwca 2021, z pełnienia służby całodobowo, do pełnienia służby w godzinach pracy patrolu, czyli w dni powszednie w godz. 7-23 i w niedzielę w godz. 8-20.

W związku z reorganizacją nastąpiło przekierowanie osób chcących dokonać zgłoszenia na komendę policji.