tel. alarmowy – 986

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa

pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2019-31.12.2019 r.

I.

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 96 (110–2018 r.) przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 69 mandatów karnych, skierowano 1 wniosek do sądu oraz udzielono 26 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół, (codziennie inna szkoła).

Ujęto sześciu sprawców kradzieży- przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto 1 osobę, która była sprawcą uszkodzenia ciała przy użyciu ostrego narzędzia  – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto osobę, która dopuściła się uszkodzenia mienia – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto jedna osobę znajdującą się pod wpływem środków odurzających – przekazano do dalszych czynności KPP.

Ponadto ujęto 7 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz dokonywali aktów dewastacji.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta –  27 służb.

Dokonano 1218 legitymowań profilaktycznych w rejonach ulic:

– Stefana Okrzei, 1 Maja, Karola Hiellego, Akacjowej, Bohaterów Warszawy, Jana  Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Chłodnej, Chmielnej, Jana Dekerta, Karola Dittricha, Danuty Siedzikówny „Inki”, Dolnośląskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Marii Nietrzebki, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego, Karola Hiellego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Gen. Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Władysława Sikorskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Janiny Kacperskiej, Kamiennej, Kanałowej, 11 Listopada, hr Henryka Łubieńskiego, Kasztanowej, Jana Kilińskiego, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, Waleriana Łukasińskiego, Stanisława Małachowskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego, Chocimskiej, Władysława Choińskiego, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza, Romualda Mielczarskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej, Gabriela Narutowicza.

  • Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia

   p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 33 przypadki zaśmiecania – skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, nałożono 19 M.K. oraz udzielono 13 pouczeń.

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (zazwyczaj w godz. 700 – 1300; 800 – 1300).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Udzielono 2 pouczeń oraz nałożono 5 mandatów karnych.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych oraz innego asortymentu zabronionego w regulaminie targowiska.

Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę pod kątem legalności sprzedawanych choinek.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

4. Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac, współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

5. Powiadamianie Wydziału Gospodarki Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów Straż Miejska w 2011 r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2019 r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego. 

Stwierdzono 5 przypadków plakatowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych – udzielono 2 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne.

6. Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej. Stwierdzono 9 przypadków.

Współpracowano z PGK powiadamiając w 5 przypadkach o konieczności usuwania skutków zimy, związanych ze śliskością nawierzchni.

7. Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.

W rejonach nieruchomości prywatnych oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach:
Mostowej, Lniarskiej, Nowy Świat, Spokojnej, Bielnikowej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Okrzei, Jaktorowskiej, Stefana Żeromskiego, Waleriana Łukasińskiego,  Wiejskiej, Wincentego Witosa, Wrocławskiej, Wrzosowej, 1 Maja, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Akacjowej, Bolesława Limanowskiego, Bratniej, Środkowej, Legionów Polskich, Gen. Władysława Sikorskiego, Gabriela Narutowicza, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Józefa Bema, Radziwiłłowskiej, Gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Henryka Sienkiewicza, Gen. Leopolda Cehaka, Gen. Józefa Hallera, Izy Zielińskiej, Jana Skrowaczewskiego, Jasnej , Joachima Lelewela, Józefa Mireckiego, Karola Dittricha, Kosmonautów, Kosynierów, Ottona Wittenberga, Kościelnej, Stanisława Staszica, Leszno, Łącznej, Mały Rynek, Marii Konopnickiej, Marii Nietrzebki, Mokrej, Pięknej, Piotra Wysockiego, Polnej, P.O.W., Pomorskiej, Radziwiłowskiej, Rodzinnej, Smoczej, Romana Dmowskiego.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 54 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 27 pouczeń, 18 mandatów karnych oraz 9 wniosków o ukaranie do Sądu.

Bieżące kontynuowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu: zakładów pracy, instytucji, w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Obligowano administratorów do podjęcia, czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 130

PKP – 16

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 35

Administratorzy prywatni – 40

PGK – 53

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 8

PCK- 10,

Zakład Energetyczny –  20

TBS – 2

Inne (Wspólnoty Mieszkaniowe, Nadleśnictwo, Orange, Szkoły, PGW Wody Polskie) – 81

W związku z 82 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 37 pouczeń, nałożono 43 mandaty karne oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

W 30 przypadkach, współpracując z przedstawicielami Weterynarii oraz Urzędu Miasta przeprowadzano kontrolę, mającą na celu ocenę dobrostanu psów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 279 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami. 

W 94 przypadkach zgłaszano padłe zwierzęta na terenie miasta w celu ich usunięcia.

8. Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: Izy Zielińskiej, Jaktorowskiej, Mały Rynek, Nowy Świat, Polskiej Organizacji Wojskowej, Stefana Okrzei,  Alei Partyzantów, Lniarskiej, Bielnikowej, Stanisława Wyspiańskiego, Jaktorowskiej, Stefana Żeromskiego, Waleriana Łukasińskiego, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Bolesława Limanowskiego, Bratniej, Legionów Polskich, Gen. Władysława Sikorskiego, Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Skrowaczewskiego, Józefa Mireckiego, Ottona Wittenberga, Marii Nietrzebki, Pięknej.

W wyniku podjętych działań w 19 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – udzielono 15 pouczeń oraz nałożono 4 mandaty karne.

9. Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM oraz Gminę Żyrardów – zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

10. Funkcjonariusze SM w 2019 r. przeprowadzali również kontrole na posesjach pod kątem ewentualnego spalania nieczystości w piecach. Kontrole miały charakter wyrywkowy i były realizowane w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami oraz obserwacjami własnymi strażników. Kontrolowany był także rodzaj używanego materiału palnego w sytuacji stwierdzenia palenia ognisk.

W wyniku podjętych działań w sumie ujawniono 36 przypadków nieprawidłowości, z czego większość dotyczyła spalania roślinności. Nałożono 15 M.K. oraz udzielono 21 pouczeń. 

11.  Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 825 przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

12. Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej – kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole i przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

13. Kontrole nielegalnego wylewania szamb –  nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 1305 ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 334 M.K.

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) –  343 M.K.

art. 96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) –  95 M.K.

art. 91 (zanieczyszczanie drogi publicznej) – 2 M.K.                                                                

W 21 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy, oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 10 przypadkach usuwano pojazdy, których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

Ujęto dwie osoby, które kierowały pojazdami w stanie po użyciu alkoholu- przekazano do dalszych czynności KPP.

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 789 mandatów oraz zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu, w sumie za 167 naruszeń przepisów z zakresu ruchu drogowego.

III. Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano nw. podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 136 kontroli i asyst (183– 2018 r.), których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Działalności Gospodarczej i inne).

Powiadomiono nw. instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Dróg  i Transportu Miejskiego  –    449 przypadków – znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego –   234 przypadków awarii,

Wydział Gospodarki Komunalnej – 71 przypadków – przewrócone drzewa, gałęzie do przycięcia, itp.

IV. Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

– w 15 przypadkach współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w ww. rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień,

– w 20 przypadkach powiadamia no Straż Pożarną o potrzebie podjęcia działań w związku z pożarami, kolizjami itp. zagrożeniami,

– w 19 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie ww. miejsc, śladów oraz ustalenie świadków ww. zdarzeń,

– w 9 przypadkach zabezpieczano miejsca innych zdarzeń, m. in. takich jak zerwane przewody linii energetycznej, zagrożenie przewrócenia się drzew, awarie wodociągowe itp.  

– w   72 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

V. Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 17 przypadkach pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwaka- cyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących

 się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji- zobligowano do usunięcia nielicznych usterek

VI. Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 226 osób.

W 156 przypadkach nałożono M.K. oraz udzielono 70 pouczeń.

VII. Zabezpieczono spokój i porządek podczas  94 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, rezurekcji, meczy piłkarskich,  meczy koszykówki, zawodów pływackich, biegów, innych imprez sportowych na terenie AQUA, Zlotu pojazdów elektrycznych, wystaw w Muzeum, Pikniku Rodzinnego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Kina Letniego, „Święta Młodości”, Bożego Ciała, Wigilii, Sylwestra, koncertów i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

VIII. Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 38 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP ds. Nieletnich i Patologii.

IX. Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 73 konwojów.

X. Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

– doskonalenia posługiwania się bronią palną,

– w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną, pałką gumową długą oraz technik patrolu pieszego itp.

– posługiwania się paralizatorami elektrycznymi typu TASER.

XI. Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także informacja na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, wzorem lat ubiegłych, prowadzili zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w szkołach zgłaszających chęć współpracy. W 2019 r. ww. zajęcia były prowadzone w Szkole Społecznej, dzieci z Młodzieżowego domu Kultury, Przedszkolach nr 2, 5, 8, „Pozytywka”, dzieci uczestniczących w zajęciach  Centrum Kultury.

Tematy prowadzonych szkoleń, to m.in.:

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Ten obcy”.

 Autochodzik – czyli miasteczko ruchu drogowego dla dzieci, które poprzez formę zabawy uczą się przepisów ruchu drogowego. W 2019 roku przeprowadzono zajęcia dla dzieci z Przedszkoli nr 2, 5, 9 „Pozytywka”.

Dwukrotnie w roku 2019 zostały przeprowadzone kursy samoobrony dla mieszkanek Żyrardowa – „Bezpieczna Żyrardowianka”, które cieszyły się dużym powodzeniem. Z uwagi na stale utrzymujące się zainteresowanie uczestnictwem w kursach samoobrony, planujemy kontynuować te szkolenia również w 2020 roku.

XII. Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 73 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 4 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu– Dar Serca w Oryszewie ewentualnie do MOPS-u.

XIII. Działania prewencyjne – organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomione są 35 kamery obrotowe (w tym 22 kamer cyfrowych i 13 kamer analogowych), z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer, między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. Ww. połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Wcześniej funkcjonariusze KPP w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany.
W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach związanych z awariami.

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 2081 wydarzeń,

w tym:

– drogowe –  wydarzeń 1138,

– spożywanie alkoholu – 213 przypadków,

– inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury,  

  dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 730  przypadki.

Przedstawiona statystyka wykazuje na 33 % spadek ujawnionych zdarzeń poprzez system monitoring- zbyt duża ilość kamer przypadająca na 1 operatora oraz znaczące pogorszenie sprawności systemu-wyjaśnienie szczegółowe w dalszej części oceny bezpieczeństwa. 

W wyniku powyższego podjęte zostały działania:

–  1610 interwencji przez patrole Straży Miejskiej,

–  63 interwencje podjęte zostały przez KPP, 

–   19 interwencji przez inne służby,

–  389 interwencji nie podjęto, ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia lub brakiem możliwości ze strony KPP.

       Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.     

        Zapisy mogące służyć celom wykrywczym, lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura.  

KPP w Żyrardowie dysponuje również tzw. końcówką monitoringu, co daje możliwość bezpośredniego zabezpieczenia materiałów do prowadzonych postepowań.

       Należy nadmienić, że dużą rolę w jakości przekazywanego obrazu z kamer odgrywa właściwe oświetlenie.  W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

      Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest różnorodność systemów realizowanych w poszczególnych etapach, co powoduje dużą awaryjność oraz niedokładność w sterowaniu, duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia.

   Uciążliwością w obserwacji strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miasta, zasłaniający znaczną część pola widzenia kamer. Niezbędna jest coroczna konserwacja oraz regulacja koron drzew, (kilkuletnie zaległości w konserwacji drzewostanem – bieżąca konserwacja prowadzona jest śladowo). 

         DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne –  1185

pouczenia –  1666

wnioski o ukaranie do Sądu –  185

Przyjęto skarg oraz zgłoszeń 5055 od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /.

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 4658 osób.

 Zmniejszona ilość podjętych interwencji, a co za tym idzie mniejsza ilość nałożonych mandatów karnych oraz pouczeń, spowodowana była odejściem z pracy w ciągu roku 3 funkcjonariuszy.

W związku z poczynionymi obserwacjami pod kątem istniejących zagrożeń w rejonach, w których występują, należy zauważyć, iż nasilenie działań prewencyjnych:

– w rejonie targowiska miejskiego przyczyniło się do zmniejszenia ilości kradzieży kieszonkowych, oraz kradzieży pojedynczych rzeczy ze straganów /szczególnie w dni, w których istnieje wzmożony ruch/. Nie stwierdzono włamań do samochodów, których celem jest kradzież wyposażenia lub ewentualnie innych rzeczy pozostawionych w samochodzie.

Prowadzone działania przyczyniły się do znacznego ograniczenia handlu bez wymaganych uprawnień oraz, również w związku z podjętymi działaniami kontrolnymi nie wpłynęło żadne zgłoszenie odnośnie podejrzenia o oszustwo wagowe (pomimo stwierdzenia 7 przypadków braku legalizacji wag w czasie rutynowych kontroli).  

– rejon ulic: Legionów Polskich, 11 Listopada, Mostowej, itp., rejon ulic: Jana Kilińskiego, Leszno, Ludwika Waryńskiego, oraz rejon osiedla Wschód – są to tereny, z których podobnie jak w latach ubiegłych, Straż Miejska najczęściej przyjmuje zgłoszenia dot. zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, itp.

Otrzymujemy również często zgłoszenia o:

–  grupach młodzieży, zbierających się w klatkach schodowych, suterenach, na ostatnich piętrach wieżowców itp. Ww. zakłócają spokój i porządek publiczny, zanieczyszczają pomieszczenia w których przebywają, malują ściany, według osób zgłaszających spożywają także alkohol, oraz zażywają środki odurzające. W większości przypadków ma to miejsce w zasobach ŻSM na terenie całego miasta ze szczególnym nasileniem na osiedlu „Wschód”,

–  dewastacji urządzeń użyteczności publicznej, a szczególnie wiat przystankowych, znaków drogowych, witryn sklepowych, słupów ogłoszeniowych,

– od pedagogów otrzymujemy informacje o grupach młodzieży zbierających się w rejonach szkół lub przebywających na terenie szkoły nie będąc jej uczniami,

– spalaniu nieczystości (prowadzono kontrole posesji na podstawie dodatkowych upoważnień),

– nieprawidłowo parkujących pojazdach utrudniających ruch drogowy, ruch pieszych oraz niszczących zieleń oraz zalegających „wraków” pojazdów- usunięto 10 szt. samochodów.

        W związku z powyższym działania Straży Miejskiej ukierunkowane są w dużej mierze na prewencję, mającą na celu ograniczenie występujących zagrożeń i uciążliwości.

         Położono szczególny nacisk na pełnienie służby przy wykorzystaniu patroli pieszych, w najbardziej zagrożonych rejonach miasta w tym patrol szkolny, realizujący działania codziennie przy innej szkole. 

Porównując spostrzeżenia Straży Miejskiej z 2018 roku dotyczące występujących na terenie miasta nieprawidłowości, ze stanem stwierdzonym w przeciągu roku 2019 należy zauważyć, że pomimo następującej poprawy, nadal aktualnymi i wymagającymi uregulowania (celem poprawy sytuacji w mieście pod kątem porządku) problemami pozostają:

  1. Stan nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowanie w wielu miejscach jest niewłaściwy, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu.
  • Pomimo wyraźnej poprawy, nadal niewystarczająca ilość parkingów i miejsc postojowych.
  • Zbyt mała częstotliwość sprzątania terenów administrowanych przez Gminę.
  • Niewystarczająca ilość koszy ulicznych oraz ich przepełnienie w okresie weekendów.
  • Zbyt mała ilość miejsc w schronisku dla zwierząt, co ogranicza odławianie bezpańskich zwierząt.
  • Brak przystosowania miejsc prowadzonej działalności gospodarczej do form zaopatrzenia.

W odniesieniu do ilości zgłoszeń oraz rodzajów i skuteczności interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską w Żyrardowie należy stwierdzić, że stan ładu i porządku w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 oscyluje na zbliżonym poziomie i nie uległ pogorszeniu między innymi dzięki kontynuacji wielu działań.

            W dalszym ciągu zauważyć można łamanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego (parkowanie w miejscach niedozwolonych, jazda po chodnikach, niszczenie zieleni itp.). Problemem pozostają też osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych oraz osoby nadużywające alkoholu, które wzbudzają swoim wyglądem i zachowaniem zgorszenie wśród mieszkańców a także zakłócają spokój i porządek publiczny.

Mieszkańcy miasta pomimo corocznych kontroli, nadal nie stosują się w stopniu zadowalającym do przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie posesji prywatnych, zakładów pracy, oraz innych jednostek. Należy jednak zauważyć, że nastąpiła w tym zakresie znaczna poprawa.  

Nadal utrzymująca się na wysokim poziomie ilość otrzymywanych skarg oraz zgłoszeń, spowodowana jest dużą różnorodnością spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy miasta, obdarzając nas zaufaniem.

Ze względu na różnorodność otrzymywanych zgłoszeń, sygnały od mieszkańców miasta, a także wzrastającą ilość zdarzeń wychwyconych przez system monitoringu uważamy, że ilość funkcjonariuszy SM, zaplecza socjalno-biurowego  i sprzętu nie jest adekwatna do występujących zagrożeń i uciążliwości wynikających m. in. ze specyfiki miasta, co m.in. uniemożliwia wystawianie służb całodobowo oraz ogranicza skuteczność i terminowość reakcji, m.in. w przypadkach zgłaszanych przez operatorów monitoringu (dane statystyczne na str. nr 8).

W celu polepszenia funkcjonowania systemu monitoringu należy kontynuować wymianę kamer analogowych na kamery cyfrowe.     

System Monitoringu funkcjonuje od 2002 roku. Część kamer analogowych ( 13 szt.)  nie nadaje się już do remontu i powinna być wymieniona w trybie pilnym na nowe cyfrowe.

Ponadto podłączenie ich poprzez archaiczne, na chwile obecną rozwiązanie (na skrętkę-miedź) również wymaga modernizacji sieci i zastosowanie światłowodu.

Ilość funkcjonujących kamer na koniec 2019, wynosi 35 szt., kolejne 3 zostaną podłączone w I kwartale 2020 r. Kamery obsługiwane są na dwóch stanowiskach, co powoduje, że jeden operator będzie obserwował obraz z 19 kamer. Biorąc pod uwagę ograniczoną percepcję wzrokową  oraz podzielność uwagi, liczba ta powinna wynosić maksymalnie 10 kamer. Jak widać skuteczność obserwowania obrazu z kamer jest niewielka i wymusza wręcz konieczność utworzenia 3 stanowiska operatorskiego.

Niestety, będzie to możliwe dopiero po przeniesieniu centrum monitoringu, – nowa lokalizacja (pomieszczenia zabezpieczone), lecz wymagają one remontu, adaptacji i wyposażenia do potrzeb jw.

Ww. działania należałoby zrealizować jak najszybciej, ze względu na to, iż możliwości lokalowe w obecnym centrum, w zakresie montowania kolejnych monitorów, praktycznie zostały już wyczerpane i nie będzie można instalować kolejnych kamer.

Należy również zauważyć, że oczekiwania mieszkańców miasta przekazywane m.in. na spotkaniach Samorządów Mieszkańców oraz Rad Osiedli są ukierunkowane, o czym wspomniano już wcześniej, na pełnienie przez S.M. służby patrolowej w ruchu ciągłym.  Realizacja tej koncepcji jest niestety ograniczona w związku ze zbyt małym stanem osobowym. Zapewnienie pełnienia służb całodobowo wiąże się z zatrudnieniem w tym celu dodatkowo 6 osób.

W roku 2019 szczególny nacisk położono na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, uwzględniając przy tym oczekiwania mieszkańców, między innymi poprzez zwiększoną ilość wystawionych patroli pieszych.

Funkcjonariusze S.M. pełnili służbę na zasadzie patrolu pieszego w godzinach popołudniowo –wieczornych.

Zwiększenie ilości patroli pieszych bardzo dobrze spełnia swą rolę prewencyjną i dobrze odbierane są przez mieszkańców.

Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość jednoczesnego pełnienia służb patrolowych pieszych i zmotoryzowanych, jednak na chwilę obecną jest, to niemożliwe z uwagi na ograniczony stan zatrudnienia.

W miesiącach letnich funkcjonował również „Patrol Rowerowy”, którego zadaniem było między innymi docieranie w miejsca, do których patrol zmotoryzowany miał utrudniony dostęp. Jak się okazało pomysł był w pełni trafiony, a działania patrolu były skuteczne.

W 2019 r. tak samo jak w latach 2016-2018 r. w okresie letnim Straż Miejska prowadziła na terenie miasta akcję rozdawania wody osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku (z możliwością dowiezienia do domu).

Zakupione w 2016 r. urządzenie służące do wspomagania rozruchu samochodu poprzez podłączenie do rozładowanego akumulatora, było również intensywnie wykorzystywane w kolejnych latach, jak również w 2019 r. W ubiegłych latach, w okresie zimy, funkcjonariusze niejednokrotnie otrzymywali zgłoszenia od mieszkańców o braku możliwości uruchomienia pojazdów, zwłaszcza gdy panowały siarczyste mrozy, co zostało wyeliminowane przez możliwość skorzystania z posiadanego przez SM urządzenia. W 2019 r. w 83 przypadkach udzielono pomocy przy rozruchu pojazdów.

Sprzęt jest do dyspozycji osób zmotoryzowanych, którzy w sytuacji problemów z uruchomieniem samochodu, mogą zgłaszać w godz. 7:00-23:00 potrzebę pomocy do dyżurnego Straży Miejskiej, który we wskazane miejsce wyśle funkcjonariuszy patrolu zmotoryzowanego, w celu udzielenia pomocy przy uruchomieniu pojazdu.

Od września 2019 roku nawiązaliśmy współpracę ze Strażą Ochrony Kolei. Uzgodnione zostały wspólne patrole z psem na terenie dworca, peronów oraz terenów kolejowych, w związku z częstymi aktami wandalizmu i zakłócaniem spokoju i porządku publicznego.