tel. alarmowy – 986

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa

pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2021-31.12.2021 r.

I.

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 90 (101–2020 r.) przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych – nałożono 57 mandaty karne, skierowano 10 wniosków do sądu oraz udzielono 23 pouczeń,

Podczas roku szkolnego patrolowano rejony szkół, (każdorazowo inna szkoła).

Ponadto ujęto 10 (3 – 2020 r.) nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny, dokonywali aktów dewastacji oraz w 3 przypadkach spożywali alkohol.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 5 służb (16-2020).

Dokonano 888 legitymowania profilaktycznych (923– 2020 r.) w rejonach ulic:

– Bohaterów Warszawy, Jana Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Jana Dekerta, Karola Dittricha, Kanałowej, 11 Listopada, hr. Henryka Łubieńskiego, Kasztanowej, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, , Stanisława Małachowskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego, Chocimskiej, Władysława Choińskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Dolnośląskiej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Marii Nietrzebki, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej, Gabriela Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Romualda Mielczarskiego, Waleriana Łukasińskiego, Karola Hiellego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Gen. Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Władysława Sikorskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Stefana Okrzei, 1 Maja, Karola Hiellego, Kamiennej, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza.

  1. Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia

p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 26 przypadków (33– 2020 r.) zaśmiecania – skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, nałożono 5 M.K. oraz udzielono 20 pouczeń.

  1. Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (zazwyczaj w godz. 700 – 1300; 800 – 1300).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w 1 przypadku wykrycia nieprawidłowości udzielono pouczenia.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych oraz innego asortymentu zabronionego w regulaminie targowiska.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

4. Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac, współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

5. Powiadamianie Wydziału Gospodarki Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów Straż Miejska w 2011 r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2021 r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego.

Stwierdzono 6 przypadków (8– 2020 r.) plakatowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych – nałożono 5 mandatów karnych oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

6. Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej. Stwierdzono 33 przypadki.

7. Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.

W rejonach nieruchomości prywatnych oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach: Piotra Wysockiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Wyspiańskiego, Krótkiej, Bolesława Limanowskiego, 1 Maja, Ludwika Waryńskiego, Filipa de Girarda, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ottona Wittenberga, Legionów Polskich, Piastowskiej, Mostowej, Stefana Okrzei, Jasnej, Waleriana Łukasińskiego, Fryderyka Chopina, Karola Dittricha, Jana Skrowaczewskiego, Jana Brzechwy, Nowy Świat, 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, Strzeleckiej, Pawła Hulki-Laskowskiego, Spokojnej, Działkowej, Kazimierza Basińskiego, Kasztanowej, Jana Kilińskiego, Drukarskiej, Bielnikowej, Czystej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Lniarskiej, Glebowej, Kutnowskiej, Środkowej, Romualda Mielczarskiego, Bohaterów Warszawy, Joachima Lelewela.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 26 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 17 pouczeń, 6 mandatów karnych oraz 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

Bieżące kontynuowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu: zakładów pracy, instytucji, w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Obligowano administratorów do podjęcia, czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 86

PKP – 36

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 44

Administratorzy prywatni – 35

PGK – 50

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 1

PCK- 16

Zakład Energetyczny – 18

TBS – 1

Inne (Wspólnoty Mieszkaniowe, Nadleśnictwo, Orange, Szkoły, PGW Wody Polskie) – 102

W związku z 75 (56 – 2020 r.) przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 30 pouczeń, nałożono 45 mandatów karnych.

W 11 przypadkach, współpracując z przedstawicielami Weterynarii oraz Urzędu Miasta przeprowadzano kontrolę, mającą na celu ocenę dobrostanu zwierząt.

W 212 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

W 90 przypadkach zgłaszano padłe zwierzęta na terenie miasta, w celu ich usunięcia.

8. Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: Mostowej, Ciepłej, Chłodnej, Stefana Okrzei, Bolesława Limanowskiego, Kasztanowej, Juliusza Słowackiego, Malinowej, Gen. Stanisława Maczka, Łużyckiej, Wawelskiej, Ottona Wittenberga, Marii Skłodowskiej-Curie, Izy Zielińskiej, 1 Maja, Gen. Władysława Sikorskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Chabrowej, Joachima Lelewela, Słonecznej, Pięknej, Leszno, Równoległej, Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Słowiańskiej, Gen. Władysława Andersa, Opolskiej, Poznańskiej, Stefana Żeromskiego, Mokrej, Falistej, Promiennej, Akacjowej, Armii Krajowej, Grenadierów, Romana Dmowskiego, 11 Listopada, Borówkowej, Danuty Siedzikówny-Inki, Spokojnej, Henryka Barona, Gen. Józefa Bema, Piotra Wysockiego, Władysława Dzikiewicza, Jarzębinowej, Działkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Dekerta, Adama Mickiewicza, Leona Wasilewskiego, Gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Władysława Reymonta, Stanisława Moniuszki, Ziołowej, Borucha Szulmana, rtm. Witolda Pileckiego.

W wyniku podjętych działań w 33 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – udzielono 19 pouczeń oraz nałożono 14 mandaty karne.

9. Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM oraz Gminę Żyrardów – zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

10. Funkcjonariusze SM w 2021 r. przeprowadzali również kontrole na posesjach pod kątem ewentualnego spalania nieczystości w piecach. Kontrole miały charakter wyrywkowy i były realizowane w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami oraz obserwacjami własnymi strażników. Kontrolowany był także rodzaj używanego materiału palnego w sytuacji stwierdzenia palenia ognisk. Kontrolowana jest również wilgotność drewna, przy użyciu miernika wilgotności. W sezonie grzewczym 2021/2022 strażnicy do działań kontrolnych używali drona z aparatura pomiarową służącą do oceny stanu powietrza, tym samym umożliwiającego ustalenie, czy na kontrolowanej posesji dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych. W sumie w 2021 r. przeprowadzono kontrole przy piecu na 105 posesjach oraz 54 kontrole przy użyciu drona.

W wyniku podjętych działań w sumie ujawniono 41 przypadków nieprawidłowości, w wyniku czego udzielono 15 pouczeń, nałożono 25 M.K. oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

Działania kontrolne są również prowadzone w roku 2022 i tak w styczniu i w lutym przeprowadzono kontrole przy piecu, na 25 posesjach oraz 41 kontrole przy użyciu drona. W dwóch przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości nałożone zostały mandaty karne.

11. Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 564 przypadków (905 – 2020 r.). Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

12. Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej – kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

13. Kontrole nielegalnego wylewania szamb – nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń, oprócz 1283 ustnych pouczeń (1178- 2020 r.), zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 562 M.K. na kwotę. – 70.200 zł. (558 M.K. na kwotę. – 70.400 zł w 2020 r.).

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 536 M.K. na kwotę 77.000 zł – (374 M.K. na kwotę 56.100 zł w 2020 r.).

art. 96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) – 77 M.K. na kwotę 15.100 (75 M.K. na kwotę 17.450 w 2020 r.).

W 12 przypadkach (10 w 2020 r.) odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 18 przypadkach (14 w 2020 r.) usuwano pojazdy, których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane (tzw. wraki).

W 2 przypadkach ujęto nietrzeźwych kierujących pojazdami – przekazano do dalszych czynności KPP.

W roku 2021 stwierdzono 37 ( 7 w 2020 r.) przypadków kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, udzielono 13 pouczeń, nałożono 24 mandaty karne.

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 1199 mandatów na łączną kwotę 164.700zł. (1043 mandatów na łączną kwotę 144. 450 w 2020 r.) złotych oraz zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu, w sumie za 203 naruszenia przepisów z zakresu ruchu drogowego (176 w 2020 r.).

III. Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano nw. podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 76 kontroli i asyst (123– 2020 r.), których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Działalności Gospodarczej i inne).

Powiadomiono nw. instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego – 489 przypadków (416– 2020 r.) – znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego – 194 przypadków awarii (161– 2020 r.),

Wydział Gospodarki Komunalnej – 50 przypadków (84 – 2020 r.) – przewrócone drzewa, gałęzie do przycięcia, itp.

IV. Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

– w 11 przypadkach (13– 2020 r.) współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w ww. rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień,

– w 12 przypadkach (9– 2020 r.) dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie ww. miejsc, śladów oraz ustalenie świadków ww. zdarzeń,

– w 2 (10 – 2020 r.,) przypadkach zabezpieczano miejsca innych zdarzeń, m. in. takich jak zerwane przewody linii energetycznej, zagrożenie przewrócenia się drzew, awarie wodociągowe itp.

– w 31 przypadkach (26 – 2020 r.) wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

V. Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 8 przypadkach (6 – 2020 r.) pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwaka- cyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących

się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji- zobligowano do usunięcia nielicznych usterek

VI. Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 124 osób (107– 2020 r.).

W 106 przypadkach nałożono M.K. (74 w 2020 r.) udzielono 14 pouczeń (31 – w 2020 r.) oraz zostały skierowane 4 wnioski o ukaranie do Sądu.

VII. Zabezpieczono spokój i porządek podczas 45 (41- 2020 r.) różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uroczystości państwowych, uroczystości kościelnych, imprez sportowych, zgromadzeń, Zlotu pojazdów elektrycznych, Mikołajek, Sylwestra, koncertów i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

VIII. Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 2 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPPds. Nieletnich i Patologii.

IX. Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 21 konwoje (53 – 2020 r.).

X. Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

– doskonalenia posługiwania się bronią palną,

– w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną, pałką gumową długą oraz technik patrolu

pieszego itp.

– posługiwania się paralizatorami elektrycznymi typu TASER.

XI. Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także informacja na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

W roku 2021 został również uruchomiony fanpage Straży Miejskiej w Żyrardowie na facebooku, na którym na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące podejmowanych działań.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, w 2021 roku w związku z panującą sytuacją epidemiczną nie prowadzili zaję

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

XII. Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 27 przypadkach (44– 2020 r.) podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 3 przypadkach (1– 2020 r.) podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu– Dar Serca w Oryszewie.

Strażnicy w 11 przypadkach pomagali osobom bezdomnym poprzez dostarczanie ciepłych kocy, przekazywanie produktów żywnościowych oraz gorącej herbaty.

XIII. Działania prewencyjne – organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 40 kamer, z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer, między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, tzw. „końcówka monitoringu”. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. Ww. połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Wcześniej funkcjonariusze KPP w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany.
W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach związanych z awariami.

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 1705 wydarzeń (2480– 2020 r.),

w tym:

– drogowe – wydarzeń 1129 (1596 – 2020 r.),

– spożywanie alkoholu – 122 przypadków (179 – 2020 r.),

– inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury,

dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 454

przypadki (705 – 2020 r.).

Przedstawiona statystyka wykazuje na 31 % spadek ujawnionych zdarzeń poprzez system monitoringu.

W wyniku powyższego podjęte zostały działania:

– 1248 interwencji (1555– 2020 r.), przez patrole Straży Miejskiej,

– 85 interwencje (83 – 2020 r.) podjęte zostały przez KPP,

– 18 interwencji (27– 2020r.) przez inne służby,

– 354 interwencji (815– 2020 r.) nie podjęto, ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, interwencje, inne działania), oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia lub brakiem możliwości ze strony KPP.

Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.

Zapisy mogące służyć celom wykrywczym lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura.

Należy nadmienić, że dużą rolę w jakości przekazywanego obrazu z kamer odgrywa właściwe oświetlenie. W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest różnorodność systemów realizowanych w poszczególnych etapach, co powoduje dużą awaryjność oraz niedokładność w sterowaniu, duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia.

Uciążliwością w obserwacji strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miasta, zasłaniający znaczną część pola widzenia kamer. Niezbędna jest coroczna konserwacja oraz regulacja koron drzew, (kilkuletnie zaległości w konserwacji drzewostanem – bieżąca konserwacja prowadzona jest śladowo).

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne – 1522 (1361 – 2020 r.) na kwotę 214.159 zł (192.200 zł.- 2020 r.).

pouczenia – 1573 (1516 – 2020 r.)

wnioski o ukaranie do Sądu – 240 (206– 2020 r.)

Przyjęto skarg i zgłoszeń oraz ujawniono nieprawidłowości – 4243 (4512 – 2020 r.). Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /.

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 4200 osób (4667 w 2020 r.).

W związku z poczynionymi obserwacjami pod kątem istniejących zagrożeń w rejonach, w których występują, należy zauważyć, iż nasilenie działań prewencyjnych:

– w rejonie targowiska miejskiego przyczyniło się do zmniejszenia ilości kradzieży kieszonkowych, oraz kradzieży pojedynczych rzeczy ze straganów /szczególnie w dni, w których istnieje wzmożony ruch. Nie stwierdzono włamań do samochodów, których celem jest kradzież wyposażenia lub ewentualnie innych rzeczy pozostawionych w samochodzie.

Prowadzone działania przyczyniły się do znacznego ograniczenia handlu bez wymaganych uprawnień oraz, również w związku z podjętymi działaniami kontrolnymi nie wpłynęło żadne zgłoszenie odnośnie podejrzenia o oszustwo wagowe.

– rejon ulic: Legionów Polskich, 11 Listopada, Mostowej, itp., rejon ulic: Jana Kilińskiego, Leszno, Ludwika Waryńskiego, oraz rejon osiedla Wschód – są to tereny, z których podobnie jak w latach ubiegłych, Straż Miejska najczęściej przyjmuje zgłoszenia dot. zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, itp.

Otrzymujemy również często zgłoszenia o:

– grupach młodzieży, zbierających się w klatkach schodowych, suterenach, na ostatnich piętrach wieżowców itp. Ww. zakłócają spokój i porządek publiczny, zanieczyszczają pomieszczenia w których przebywają, malują ściany, według osób zgłaszających spożywają także alkohol, oraz zażywają środki odurzające. W większości przypadków ma to miejsce w zasobach ŻSM na terenie całego miasta ze szczególnym nasileniem na osiedlu „Wschód”,

– dewastacji urządzeń użyteczności publicznej, a szczególnie wiat przystankowych, znaków drogowych, witryn sklepowych, słupów ogłoszeniowych,

– od pedagogów otrzymujemy informacje o grupach młodzieży zbierających się w rejonach szkół lub przebywających na terenie szkoły nie będąc jej uczniami,

– spalaniu nieczystości (prowadzono kontrole posesji na podstawie dodatkowych upoważnień),

– nieprawidłowo parkujących pojazdach utrudniających ruch drogowy, ruch pieszych oraz niszczących zieleń oraz zalegających „wraków” pojazdów.

W związku z powyższym działania Straży Miejskiej ukierunkowane są w dużej mierze na prewencję, mającą na celu ograniczenie występujących zagrożeń i uciążliwości.

Położono szczególny nacisk na pełnienie służby w najbardziej zagrożonych rejonach miasta w tym patrol szkolny, realizując działania codziennie przy innej szkole.

Porównując spostrzeżenia Straży Miejskiej z 2020 roku dotyczące występujących na terenie miasta nieprawidłowości, ze stanem stwierdzonym w przeciągu roku 2021 należy zauważyć, że pomimo następującej poprawy, nadal aktualnymi i wymagającymi uregulowania (celem poprawy sytuacji w mieście pod kątem porządku) problemami pozostają:

  1. Stan nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowanie w wielu miejscach jest niewłaściwy, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu.
  1. Pomimo wyraźnej poprawy, nadal niewystarczająca ilość parkingów i miejsc postojowych.
  1. Zbyt mała częstotliwość sprzątania terenów administrowanych przez Gminę.
  1. Niewystarczająca ilość koszy ulicznych oraz ich przepełnienie w okresie weekendów.
  1. Zbyt mała ilość miejsc w schronisku dla zwierząt, co ogranicza odławianie bezpańskich zwierząt.
  1. Brak przystosowania miejsc prowadzonej działalności gospodarczej do form zaopatrzenia.

W odniesieniu do ilości zgłoszeń oraz rodzajów i skuteczności interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską w Żyrardowie należy stwierdzić, że stan ładu i porządku w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 oscyluje na zbliżonym poziomie i nie uległ pogorszeniu między innymi dzięki kontynuacji wielu działań (pomimo zmniejszenia ilości patroli ze względu na odejście z pracy strażników).

W dalszym ciągu zauważyć można łamanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego (parkowanie w miejscach niedozwolonych, jazda po chodnikach, niszczenie zieleni itp.). Problemem pozostają też osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych oraz osoby nadużywające alkoholu, które wzbudzają swoim wyglądem i zachowaniem zgorszenie wśród mieszkańców a także zakłócają spokój i porządek publiczny.

Mieszkańcy miasta pomimo corocznych kontroli, nadal nie stosują się w stopniu zadowalającym do przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie posesji prywatnych, zakładów pracy, oraz innych jednostek. Należy jednak zauważyć, że nastąpiła w tym zakresie znaczna poprawa.

Nadal utrzymująca się na wysokim poziomie ilość otrzymywanych skarg oraz zgłoszeń, spowodowana jest dużą różnorodnością spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy miasta, obdarzając nas zaufaniem.

Ze względu na różnorodność otrzymywanych zgłoszeń, sygnały od mieszkańców miasta, a także ilość zdarzeń wychwyconych przez system monitoringu, niestety ilość funkcjonariuszy SM, operatorów monitoringu, zaplecza socjalno-biurowego i sprzętu nie jest adekwatna do występujących zagrożeń i uciążliwości wynikających m. in. ze specyfiki miasta.

Istniejąca sytuacja kadrowa ogranicza skuteczność i terminowość reakcji, m.in. w przypadkach zgłaszanych przez operatorów monitoringu (dane statystyczne na str. nr 8).

W celu polepszenia funkcjonowania systemu monitoringu, podjęto działania mające na celu wymianę kamer analogowych na kamery cyfrowe, co było realizowane w 2021 roku.

Ilość funkcjonujących kamer na koniec 2021, wynosi 40 szt., w tym obrotowych 35 szt. i 5 stacjonarnych. Kamery obsługiwane są na dwóch stanowiskach, co powoduje, że jeden operator obserwuje obraz z 20 kamer. Biorąc pod uwagę ograniczoną percepcję wzrokową oraz podzielność uwagi, liczba ta powinna wynosić maksymalnie 10-12 kamer. Jak widać skuteczność obserwowania obrazu z kamer jest niewielka i wymusza wręcz konieczność utworzenia 3 stanowiska operatorskiego, tym bardziej, że w planach przewidziana jest instalacja kolejnych kamer oraz bieżącą potrzebę zatrudnienia 3 operatorów ze względu na zmniejszenie ilości strażników, nastąpi brak możliwości zastępstwa (jedno stanowisko często obsługuje dyżurny).

Niestety, plan przeniesienia centrum monitoringu do pozyskanych w 2020 roku pomieszczeń, niestety na chwilę obecną nie ma szans na realizację z uwagi na ponowne zasiedlenie pozyskanych pomieszczeń.

Instalowanie kolejnych kamer przy istniejących dwóch stanowiskach i braku 3 operatorów, będzie powodowało dalszy spadek skuteczności oglądu obrazu z kamer.

Należy również zauważyć, że oczekiwania mieszkańców miasta przekazywane m.in. na spotkaniach Samorządów Mieszkańców oraz Rad Osiedli są ukierunkowane na pełnienie przez S.M. służby patrolowej w ruchu ciągłym. Realizacja tej koncepcji na chwilę obecną jest niemożliwa do realizacji, a biorąc pod uwagę, iż stan osobowy zmniejszył się w ostatnim czasie ze względu na kolejne zwolnienia się z pracy osób pracujących jako strażnicy, co będzie skutkowało ograniczeniem wykonywanych działań, które były realizowane w roku 2021.

W ubiegłym roku, pomimo braków kadrowych podejmowano starania do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, uwzględniając przy tym oczekiwania mieszkańców, między innymi poprzez wystawione patroli rowerowych, wspólnych patroli z funkcjonariuszami policji, w godzinach popołudniowo –wieczornych oraz patrolu pieszego.

„Patrol Rowerowy”, miał m.in. za zadanie docieranie w miejsca, do których patrol zmotoryzowany miał utrudniony dostęp. Jak się okazało pomysł był w pełni trafiony, a działania patrolu były skuteczne.

Niestety jak nie dojdzie do zatrudnienia nowych osób na stanowisko strażnika miejskiego, to uruchomienie patrolu rowerowego, patrolu pieszego oraz realizowanego wspólnie z KPP, praktycznie będzie niemożliwe.

W 2021 r. tak samo jak w latach poprzednich, w okresie letnim Straż Miejska prowadziła na terenie miasta akcję rozdawania wody osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku (z możliwością dowiezienia do domu).

Zakupione w 2016 r. urządzenie służące do wspomagania rozruchu samochodu poprzez podłączenie do rozładowanego akumulatora, było również intensywnie wykorzystywane w kolejnych latach, jak również w 2021 r. W ubiegłych latach, w okresie zimy, funkcjonariusze niejednokrotnie otrzymywali zgłoszenia od mieszkańców o braku możliwości uruchomienia pojazdów, zwłaszcza gdy panowały siarczyste mrozy, co zostało wyeliminowane przez możliwość skorzystania z posiadanego przez SM urządzenia. W 2021 r. w 114 przypadkach udzielono pomocy przy rozruchu pojazdów.

Sprzęt jest do dyspozycji osób zmotoryzowanych, którzy w sytuacji problemów z uruchomieniem samochodu, mogą zgłaszać w godz. 7:00-23:00 potrzebę pomocy do dyżurnego Straży Miejskiej, który we wskazane miejsce wyśle funkcjonariuszy patrolu zmotoryzowanego, w celu udzielenia pomocy przy uruchomieniu pojazdu.

W związku z panująca sytuacją epidemiczną związaną z COVID -19, Straż Miejska podejmowała szereg działań kontrolnych w wyniku których udzielono 54 pouczeń, nałożonych zostało 16 mandatów karnych oraz skierowano 12 wniosków o ukaranie do Sądu.

Na początku roku 2021 S.M. wspierała działania policji również przy kontroli osób odbywających przebywających w izolacji domowej i odbywających kwarantannę.

Konieczność podejmowania działań w zakresie COVID-19, bez wątpienia miała wpływ na realizację innych ustawowych zadań.

Kadra S.M., w związku z COVID-19, została włączona do prowadzenia działań polegających na informowaniu lokalnej społeczności oraz rozdawania maseczek. Przez dwa lata pandemii członkowie kadry kierowniczej nie pracowali w systemie zdalnym, ze względu na udział w działaniach jw., kontrolach w terenie, pracą w charakterze dyżurnego S.M. oraz w patrolach zmotoryzowanych.

Niestety po wcześniejszych odejściach w latach poprzednich, oraz kolejnych w 2021 r., a także już na początku 2022 r., odeszło ze straży w sumie 7 funkcjonariuszy w tym 1 emeryt. Powyższa sytuacja spowodowana była jest przede wszystkim poziomem wynagrodzenia strażników w Żyrardowie. Część z nich znalazła zatrudnienie w okolicznych strażach, gdzie otrzymali znacząco wyższe wynagrodzenie (w dalszym ciągu regulacji wymaga wynagrodzenie operatorów monitoringu oraz kadry.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że cyklicznie przeprowadzane nabory na strażników miejskich pozwoliły na zatrudnienie w roku 2021 tylko 2 funkcjonariuszy.

Należy zauważyć, że szkolenie oraz proces wdrażania do służby trwa około roku, co istotnie wpływa na efektywność pracy, całej jednostki. Na chwilę obecną brakuje do pełnienia służby patrolowej 6 strażników oraz dla właściwego zabezpieczenia obsady monitoringu, 3 operatorów.

Powyższa sytuacja do chwili uzupełnienia pełnego składu oraz zdobycia doświadczenia w pracy, spowoduje znacząco zmniejszenie ilości funkcjonariuszy przy obsadach imprez masowych i kościelnych. Zabezpieczenie rejonu Zalewu Żyrardowskiego (tylko dojazdowo). Natomiast działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenie kobiet z zakresu samoobrony zostaną zawieszone do odwołania.

W okresie urlopowym w 2022 r., przyjmując optymistyczne założenie, będzie nas stać tylko na obsadę radiowozu na dwie zmiany w dni robocze oraz jedną zmianę w soboty i niedziele. W pozostałe dni (świąteczne) możemy nie być w stanie obsadzić służby. W przypadku absencji z powodu choroby, zmuszeni będziemy ograniczać służbę w inne dni tygodnia).

Kłopoty kadrowe zmusiły nas do zmiany organizacji pracy na stanowisku dyżurnego S.M. i przejście, od czerwca 2021, z pełnienia służby całodobowo, do pełnienia służby w godzinach pracy patrolu, czyli w dni powszednie w godz. 7-23 i w niedzielę w godz. 8-20.

W związku z reorganizacją nastąpiło przekierowanie osób chcących dokonać zgłoszenia na komendę policji.