tel. alarmowy – 986

Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Do zadań Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy w szczególności: Realizowanie bieżącej (na żywo) obserwacji rejonów miasta oraz archiwizowanie materiału z wykorzystaniem funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego, dbanie o sprawność systemu oraz działanie w kierunku jego rozwoju, informowanie dyżurnych Straży o ujawnionych zdarzeniach i ich dokumentowanie zgodnie z przyjętą metodyką, prowadzenie… czytaj więcej Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2010 r.

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2010 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 145 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.
 • Nałożono 79 mandaty karne, skierowano 20 wniosków do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.
 • W 332 przypadkach sprawy przekazano do KPP.
 • Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 15 osób – sprawców wykroczeń.
 • Zatrzymano 8 sprawców czynów przestępczych.
 • Wykonano 178 służb patrolowych w rejonie szkół.
 • Ujęto 13 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.
 • Ujęto 7 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.
 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 66 służb.
 • Dokonano 1865 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2010 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 182 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 93 mandaty karne, skierowano 43 wnioski do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.

 • Ujęto 2 osoby poszukiwane przez Policję.

 • Zatrzymano 13 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 184 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 6 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.

 • Ujęto 41 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 65 służb.

 • Dokonano 1563 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 144 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

 • W 44 przypadkach zostały skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego. W 65 nałożono mandaty karne oraz w 35 udzielono pouczeń.

 • Ujęto 5 osób poszukiwanych przez Policję.

 • Zatrzymano 11 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 179 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 11 nieletnich sprawców aktów wandalizmu podejrzanych o kradzież itp.

 • Ujęto 75 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 98 służb.

 • Dokonano 1280 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

Historia Żyrardowskiej Straży Miejskiej

Żyrardowska Straż Miejska jest umundurowaną jednostką organizacyjną Miasta Żyrardowa utworzoną dniem 10 kwietnia 1992 roku Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta Żyrardowa w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/136/92 z dnia 6 lutego 1992 r. w celu wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego wynikającego z Ustawy o Policji, przepisów gminnych… czytaj więcej Historia Żyrardowskiej Straży Miejskiej

Kompetencje strażników miejskich

Strażnicy wykonując zadania mają prawo : udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki… czytaj więcej Kompetencje strażników miejskich

Zadania Patrolu Interwencyjnego

Patrol Interwencyjny – do zadań Patrolu należy: realizacja zgłoszeń (interwencji) od mieszkańców i instytucji miasta Żyrardowa, podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszeń porządku prawnego, pełnienie służb patrolowych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, zabezpieczenie imprez masowych na terenie miasta Żyrardowa.

Zadania Referatu Dyżurnych

Do zadań Referatu Dyżurnych należy w szczególności: zapewnienie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego, sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych… czytaj więcej Zadania Referatu Dyżurnych