tel. alarmowy – 986

Przedmiot działalności

Straż Miejska w Żyrardowie jest umundurowaną formacją, która wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą działania oraz uprawnień straży gminnych (miejskich) jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) Do zadań Straży Więcej…

Zasady funkcjonowania

Straż Miejska w Żyrardowie wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego w granicach administracyjnych miasta. Godziny funkcjonowania: Referat monitoringu – całodobowo, 7 dni w tygodniu, Referat dyżurnych – całodobowo, 7 dni w tygodniu, Służba patrolowa – w godz. 7°° – 23°°, 7 dni w tygodniu, Komendant lub jego zastępca przyjmują Więcej…

Kompetencje strażników miejskich

Strażnicy wykonując zadania mają prawo : udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Więcej…

Zadania Patrolu Interwencyjnego

Patrol Interwencyjny – do zadań Patrolu należy: realizacja zgłoszeń (interwencji) od mieszkańców i instytucji miasta Żyrardowa, podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszeń porządku prawnego, pełnienie służb patrolowych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, zabezpieczenie imprez masowych na terenie miasta Żyrardowa.

Zadania Referatu Dyżurnych

Do zadań Referatu Dyżurnych należy w szczególności: zapewnienie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego, sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych Więcej…

Zadania Radcy Prawnego Straży Miejskiej

Do zadań Radcy Prawnego Straży Miejskiej należy w szczególności: opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa spraw z zakresu działalności Straży, zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym, opiniowanie projektów umów, udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.  

Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu finansowego Straży, realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Straży oraz obsługa finansowo – księgowa Straży, naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Straży, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Więcej…

Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy: prowadzenie spraw w zakresie swej właściwości, przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw, realizacja zadań przekazywanych przez zwierzchników służbowych, opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych, przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia zwierzchników służbowych, współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między Więcej…