tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła nw. interwencje:

W dniu 01.08.2022 r., strażnicy, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, podejmowali czynności na ul. Parkingowej, w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 35 „zakaz postoju”. Wobec kierującej pojazdem podjęto czynności prawne.

W dniu 01.08.2022 na ul. Fryderyka Chopina, strażnicy współpracowali z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w związku dużym nieporządkiem jaki panował na terenie nieruchomości będącej w zarządzie ww. przedsiębiorstwa. W trakcie prowadzonych czynności ustalono osobę odpowiedzialną za zaistniały stan rzeczy, a następnie przeprowadzono rozmowę z najemcą, dyscyplinując jednocześnie do uprzątnięcia, powstałego wysypiska z różnego rodzaju odpadów, które zgromadził. Mężczyzna podczas interwencji nie stosował się do wydawanych poleceń, używając przy tym słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Za zanieczyszczenie miejsca publicznego oraz używanie słów wulgarnych na mężczyznę zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 01.08.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenia drogowe przy ul. Bolesława Limanowskiego. Funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie potwierdzili nieprawidłowości. Dwóch kierujących zaparkowało pojazdy w taki sposób, że nie pozostawili minimalnej szerokości 1,5 metra dla pieszych uczestników ruchu, stwarzając duże utrudnienie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Kierujący pojazdem marki Audi został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, wobec kierującego pojazdem marki Mercedes podjęto dalsze czynności.

W dniach 01 i 04.08.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Stefana Okrzei, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ul. Jaktorowskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawnione zostały dwie nieprawidłowości, które zakończyły się grzywnami w postępowaniu mandatowym, jednocześnie w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji.

W dniu 1.08.2022 r., strażnicy otrzymali zgłoszenie, iż w rejonie osiedla przy ul. Bolesława Limanowskiego i ul. Tadeusza Kościuszki, stoi pojazd, który jest długotrwale nieużytkowany. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zasadność zgłoszenia i podjął dalsze czynności powiadamiając zarządcę drogi, w celu kontynuacji czynności zmierzających do odholowania pojazdu.

W dniu 01.08.2022 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w uroczystościach Powstania Warszawskiego poprzez wystawienie pocztu sztandarowego i udział delegacji. Zabezpieczano przebieg uroczystości, w tym przemarsz ulicami miasta.

W dniu 02.08.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Jaktorowskiej w związku z parkowaniem pojazdu dostawczego, w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który ograniczał widoczność dla innych uczestników ruchu. Wobec kierującego zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 02.08.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Borucha Szulmana w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakazu zatrzymywania się”. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania, w celu kontynuacji czynności zmierzających do wyegzekwowania zgodnego z prawem.

W dniu 02.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, patrol podjął interwencję na ul. 1 Maja, w związku z pojazdem ciężarowym parkującym na chodniku, w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego. Kierujący pojazdem dostawczym nie skorzystał z zatoki parkingowej w celu rozładunku dostawy zaopatrzenia. Wobec kierującego pojazdem podjęto dalsze czynności prawne.

W dniu 02.08.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono na terenie Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego mężczyznę siedzącego na ławce, który nie stosował się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął obcokrajowca, który spożywał piwo w miejscu publicznym. W związku w popełnionym wykroczeniem strażnicy tym razem udzielili pouczenia.

W dniu 02.08.2022 r., strażnicy realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję w okolicy ul. Borucha Szulmana, gdzie ujawnili przepełniony pojemnik na odpady stojący na chodniku, a wokół niego rozsypane nieczystości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest karą grzywny. Nawiązano kontakt z właścicielem, którego zobligowano do uprzątnięcia nieporządku, co zostało uczynione.

W dniu 03.08.2022 w związku ze stałym zgłoszeniem z krajowej mapy zagrożeń, dotyczącym spożywania alkoholu przez gromadzącą się młodzież w rejonie ul. kpt. Stanisława Pałaca patrol SM zauważył grupę 3 młodych osób, które siedziały na ławce i spożywały alkohol. Strażnicy miejscy, którzy podjęli interwencję ustalili, że osoby są nieletnie. Osoby zostały przewiezione do jednostki Straży Miejskiej a następnie powiadomiono i wezwano rodziców dzieci. Nieletni zostali przekazani pod opiekę rodziców, a z interwencji sporządzono notatkę, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 05.08.2022 patrol SM zauważył na ul. 1 Maja, przekręconą tarczę znaku drogowego Funkcjonariusze przywrócili znak do prawidłowego ustawienia we własnym zakresie.

W dniu 05.08.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. 1 Maja w związku z otrzymanym zgłoszeniem, dotyczącym leżącej kobiety po użyciu alkoholu. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie i wezwali ratowników medycznych w celu oceny stanu zdrowia osoby nietrzeźwej. Po przeprowadzeniu badań lekarskich i potwierdzenia braku przeciwwskazań do przebywania w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, kobieta została osadzona do wytrzeźwienia. Marta W., za popełnienie nieobyczajnego wybryku następnego dnia została ukarana mandatem karnym.

W dniu 05.08.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego pasażera komunikacji PKP, który zauważył leżącego mężczyznę na ławce, na peronie dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wysłany na miejsce patrol, potwierdził mężczyznę, który był mocno zaczerwieniony na twarzy i jak oświadczył leczy się na nadciśnienie tętnicze. Z uwagi na okoliczności i wysoką temperaturę powietrza, wezwano ratowników medycznych, którym po przybyciu na miejsce nie udało się udzielić ww. pomocy z uwagi na brak zgody mężczyzny.

W dniu 06.08.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące pękniętego dekla studzienki kanalizacyjnej przed głównym wejściem do pawilonów handlowych przy ul. Środkowej. Patrol SM zabezpieczał miejsce do czasu przybycia PGK, który podjął czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia.

W dniu 06.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono pojazd marki Seat, którego kierujący zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Okrzei z ul. Piotra Wysockiego. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego.

W dniu 06.08.2022 r., mieszkaniec zgłosił, że na schodach do sklepu przy ul. Henryka Sienkiewicza, osoba układa się do spania. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, zastając na miejscu mężczyznę po użyciu alkoholu, z którym nie można było nawiązać kontaktu słownego. Wezwano na miejsce załogę pogotowia ratunkowego, która wystawiła zaświadczenie na przewóz osoby. Po przebadaniu w ZOZ i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Jan D. został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 07.08.2022 r. ww. poniósł koszty swojego nieobyczajnego zachowania.

W dniu 07.08.2022 r., zgłoszono do Dyżurnego SM, że przy ul. Środkowej prowadzone są prace porządkowe przy użyciu dmuchawy spalinowej. W związku z obowiązującym zakazem używania dmuchaw, patrol SM przeprowadził rozmowę i pouczył osoby.

W dniu 07.08.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na terenie parkingu przy ul. Ziołowej, osoby przy użyciu sprzętu nagłaśniającego zakłócają spokój osobom wypoczywającym w rejonie Zalewu Żyrardowskiego. Funkcjonariusze SM podjęli interwencję i pouczyli osobę o zachowaniu w miejscu publicznym.

W dniu 07.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano przekręcone tarcze znaków drogowych przy ul. 1 Maja i ul. Strażackiej. Patrol SM przywrócił znakom prawidłowe ustawienie we własnym zakresie.

W dniu 07.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na ul. Ludwika Waryńskiego zbyt bujnie rozrośnięte drzewo zasłania znak drogowy. Nieprawidłowość została przekazana do WGK UM.

W dniu 07.08.2022 patrol SM zabezpieczał zorganizowaną imprezę plenerową tzw. ,,potańcówkę” w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, w trakcie której nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawnił 25 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 11 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu, a 11 dotyczyło m.in.: osoby leżącej na chodniku, przekręconych tarcz znaków drogowych, przepełnionych koszy ulicznych.