tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 16 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniach 30 i 31.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Sosnowej oraz ul. Stanisława Sosabowskiego, w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 30.05. 2022 r., funkcjonariusze podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Romana Dmowskiego, gdzie potwierdzono ubytek kostki brukowej w nawierzchni jezdni. Podjęto działania mające na celu oznakowania miejsca, które stwarzało realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Równolegle powiadomiono zarządcę o podjęcie niezwłocznych działań, w celu usunięcia zagrożonego miejsca.

W dniach 30 i 31.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenia drogowe przy ul. Bolesława Limanowskiego. Funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie potwierdzili nieprawidłowości. Kierujący zaparkowali swoje pojazdy w taki sposób, że nie pozostawili minimalnej szerokości 1,5 metra dla pieszych uczestników ruchu. Wobec kierujących pojazdami podjęto dalsze czynności.

W dniu 30.05.2022 r., strażnicy miejscy podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca, dotyczącego leżącego mężczyzny na chodniku przy ul. Piaskowej. Patrol niezwłocznie udał się na zgłoszenie w podany rejon miasta. Na strażników czekała grupy osób wskazując osobę nietrzeźwą. W trakcie podejmowanych czynności mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, nie stosując się do wydawanych poleceń funkcjonariuszy używał słów wulgarnych powszechnie obraźliwych. W związku z powyższym wobec nietrzeźwego zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek, a następnie dowieziono i umieszczono PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia ww. został ukarany grzywnami w postepowaniu mandatowym za popełnione wykroczenia.

W dniu 31.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Promiennej, w związku z blokowaniem wjazdu/ wyjazdu z posesji prywatnej. W trakcie prowadzonych czynności kierująca pojawiła się w miejscu zdarzenia. Wobec kobiety zastosowano środek dyscyplinujący w postaci pouczenia.

W dniu 31.05.2022 funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie ujawnili przy ul. Środkowej handel na terenie należącym do gminy poza miejscem do tego wyznaczonym. Taka działalność można prowadzić tylko w przypadku posiadania stosownego zezwolenia, wydanego przez gminę, a brak takiego zezwolenia, skutkuje grzywną w postepowaniu mandatowym. W trakcie prowadzonych czynności wobec handlującego zastosowano pouczenia oraz nakazano o opuszczenie ww. miejsca i udanie się w miejsce dopuszczone do handlu.

W dniu 01.06.2022 r. dyżurny SM odebrał zgłoszenie zaniepokojonej mieszkanki, która zauważyła w okolicy szkoły przy ul. Jasnej, dużego psa bez nadzoru. Interweniujący patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Zwierzak leżał na chodniku, przy grupie dzieci oczekujących na wyjazd zorganizowanej wycieczki szkolnej. Pies został złapany, przez osobę odpowiedzialną za odławianie zwierząt z terenu miasta Żyrardowa i umieszczony w schronisku na ul. Czystej.

W dniu 01.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Dla kierujących zostały wystawione wezwania w celu podjęcia dalszych czynności w sprawie.

W dniu 01.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję, która została ujawniona za pomocą systemu monitoringu miejskiego na ul. 1 Maja. Mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Z uwagi na okoliczności, osobę bezdomna dowieziono do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia Tadeusz P., poniósł konsekwencję swojego niezgodnego z prawem zachowania.

W dniu 01. 06. 2022 r., funkcjonariusze podjęli działania przy ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie ujawniono wystający pręt z chodnika stwarzający zagrożenie w ruchu pieszych. Miejsce zabezpieczono taśmą ostrzegawczą oraz przekazano do zarządcy terenu o podjęcie niezwłocznych działań w celu usunięcia zagrożenia.

W dniu 01.06.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono, na pl. Jana Pawła II, dziwne zachowanie osoby bezdomnej. Mężczyzna bez nóg próbował samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na ławkę. Wysłany na miejsce patrol SM, ujawnił leżącego mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Strażnicy zostali poinformowani przez przechodniów, że została wezwana pomoc medyczna oraz patrol KPP. Z uwagi na to, że funkcjonariusze SM byli pierwsi na miejscu zdarzenia, przystąpili do działań resuscytacji krążeniowo oddechowej, poprzez uciski klatki piersiowej w celu ratowania życia ludzkiego. Działania te nie przyniosły niestety oczekiwanego efektu w postaci przywrócenia funkcji życiowych. Przybyły na miejsce patrol KPP, udał się po lekarza, w celu potwierdzenia zgonu mężczyzny. Do czasu przybycia na miejsce lekarza medycyny, strażnicy zabezpieczali miejsce zdarzenia przed dostępem do osób postronnych.

W dniu 01.06.2022 r., na ul. Czystej, strażnicy podejmowali interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Właściciela czworonoga ukarano grzywna w postępowaniu mandatowym za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniach 01,02 i 03.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Leona Wasilewskiego, w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 01.06.2022 strażnicy miejscy ujęli dwóch młodych ludzi, między którymi doszło do bójki na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w miejscu publicznym. Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie w godzinach popołudniowych, że dwóch nietrzeźwych mężczyznach zakłócających porządek przed pawilonem handlowym. Patrol, który podjął interwencję, zastał tam dwóch mężczyzn, którzy szarpali się między sobą. Jeden z nich miał zakrwawioną twarz. Sprawcy zachowywali się agresywnie, używali przy tym słów wulgarnych. Z uwagi na to, że osoby nie wykonywały poleceń funkcjonariusza oraz próbowały uciec z miejsca zdarzenia, użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu łzawiącego, w celu udaremnienia ucieczki. Jednocześnie wezwano patrol KPP. Funkcjonariusze ujęli sprawców bójki. Używając chwytów obezwładniających w postaci siły fizycznej, założono chuliganom kajdanki na ręce. Mężczyznę z urazem głowy zabrała karetka pogotowia ratunkowego natomiast drugi uczestnik bójki został przewieziono do KPP.

W dniu 02.06.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono w wiacie komunikacji publicznej przy ul. ks. Ottona Wittenbrega, mężczyznę, który spożywa alkohol prosto z butelki. Wysłani na miejsce strażnicy pouczyli mężczyznę o skutkach spożywania alkoholu w miejscu publiczny. Kilka godzin później operator monitoringu ujawnił tego samego mężczyznę, który ponownie w tym samym miejscu nie stosuje się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Patrol potwierdził popełnienie wykroczenia, polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym oraz palenia wyrobów tytoniowych, które zgodnie z ustawą, jest zabronione w rejonie przystanku komunikacji publicznej. Mężczyzna za jedno wykroczenie został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, a za drugie wykroczenie pouczony.

W dniu 02.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdem osobowym marki Audi, na ciągu pieszo – rowerowym. Wobec powyższego podjęto czynności w sprawie.

W dniu 02.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca przy, ul. kpt. Stanisława Pałaca w związku, z dużym nieporządkiem, który panował na terenie parkingu. Jednocześnie w tym samym miejscu, miała znajdować się niezabezpieczona studzienka instalacji wodnej. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili nieprawidłowości. Strażnicy zabezpieczyli prowizorycznie miejsce zagrożone i oznakowali taśmą ostrzegawczą, a następnie w trybie pilnym wezwali osoby odpowiedzialne na obecny stan rzeczy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest kara grzywny. W stosunku do zarządców terenów prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego oraz zabezpieczania studzienki w wyznaczonym terminie. Niezastosowania się do przepisów prawa skutkować będzie grzywnami w postępowaniach mandatowych.

W dniach 02 i 04.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Parkingowej, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie skrzyżowania ulic. Kierujący, zaparkowali swoje pojazdy w taki sposób, że stwarzały bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Wobec sprawców wykroczenia podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 02.06.2022 r., na ul. Piotra Skargi strażnicy podjęli interwencję w związku z wykorzystaniem pasa drogowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sprawcą wykroczenia był kierowca pojazdu osobowego, który zaparkował w taki sposób, że niszczył roślinność. Dla kierującego wystawiono zostało wezwanie do stawienia się w siedzibę jednostki, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 02.06.2022 r., do dyżurnego SM, wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, związane z uciążliwością spowodowaną przez szczekającego psa na balkonie. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Z właścicielem psa przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą w celu zapobieżenia w przyszłości podobnym zdarzeniom.

W dniu 03.06.2022 r., strażnicy realizując zgłoszenie mieszkańca, podjęli interwencję na ul. 1 Maja, w związku z blokowaniem wjazdu/ wyjazdu z posesji prywatnej. Na miejscu okazało się, że pojazd blokujący wyjazd z bramy nie jest całkowity zastawiony i w umiejętny sposób uda się wyjechać kierowcy. W tym celu funkcjonariusze pokierowali zmotoryzowanego, któremu udało się opuścić teren posesji. Dla nierozważnego kierującego wystawiono wezwanie w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 03.06.2022 r., na ul. gen. Władysława Sikorskiego, strażnicy pomagali zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, za pomocą urządzenia Booster. Apelujemy do mieszkańców, aby zakupili nowe akumulatory do swoich aut.

W dniu 03.06.2022 r., w rejonie ul. Augusta Emila Fieldorfa Nila, patrol podjął interwencję w związku z parkowaniem pojazdu dostawczego marki Opel, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. Parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej zagrożone jest karą w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł. Wobec powyższego w ww. przypadku na kierującego nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 03. 06. 2022 r., funkcjonariusze podjęli działania przy ul. Jaktorowska, gdzie ujawniono zarwaną pokrywę studzienki. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu pieszego miejsce zabezpieczono taśmą ostrzegającą oraz powiadomiono zarządcę o podjęcie niezwłocznych działań, w celu właściwego zabezpieczenia zagrożonego miejsca oraz dokonania naprawy.

W dniu 03.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję przy ul. Południowej w związku z dużym nieporządkiem, który panował na terenie nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest kara grzywny. W stosunku do właściciela zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym oraz podjęto dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego na wskazanym terenie.

W dniu 03.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca, przy ul. Glebowej w sprawie mężczyzny, który nie daje oznak życia, w zamkniętym samochodzie. Z uwagi na okoliczności strażnicy udali się niezwłocznie w podany rejon przy użyciu sygnałów uprzywilejowania. Na miejscu ujawnili śpiącego mężczyznę, którego po przebudzeniu zaskoczyła obecność strażników. W słoneczne dni wewnątrz auta temperatura może być bardzo wysoka a wtedy o krok od tragedii. Mężczyzna wyjaśnił, że poczuł się zmęczony i zasnął. W trakcie legitymowania, osoba podziękowała strażnikom za interwencję.

W dniu 03.06.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli czynności na zgłoszenie mieszkańca przy ul. ks. Stanisława Konarskiego dotyczącego uwięzionego gołębia pod tężnią w Parku Seniora. Funkcjonariusze udając się na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie poinformowali osobę odpowiedzialną za odławianie zwierząt z terenu miasta Żyrardowa. Mężczyzna umieścił ptaka w schronisku na ul. Czystej.

W dniu 04.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Juliusza Słowackiego, w związku z parkowaniem pojazdu, bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Kierujący, nie popisał się wyobraźnią i zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 04.06.2022 r., strażnicy miejscy realizując zgłoszenie mieszkańca podjęli interwencję przy ul. Bohaterów Warszawy w związku z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego przez mężczyznę, który dodatkowo zaczepiał przechodniów. W trakcie interwencji strażnicy miejscy ujęli osobę, która jak się okazało była poszukiwana przez Policję. Na miejsce wezwano patrol KPP, który po przybyciu na miejsce przejął osobę poszukiwaną.

Do zdarzenia doszło w nocy 05.06.2022 r., z soboty na niedzielę przy ul. gen. Władysława Sikorskiego. Kierujący jechał „dostawczakiem” marki Mercedes i uszkodził trzy prawidłowo zaparkowane samochody osobowe. Zdarzenie została ujawnione za pomocą systemu monitoringu miejskiego około 3 w nocy. Operator niezwłocznie poinformował o zdarzeniu dyżurnego KPP i w ciągu kilku minut patrol dojechał na miejsce. Dalsze czynności w sprawie oraz okoliczności zdarzenia będą badane przez służby przewidziane prawem.

W dniu 05.06.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie drogowe przy ul. Gabriela Narutowicza. Funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie potwierdzili nieprawidłowości. Kierujący zaparkował pojazd w taki sposób, że nie pozostawił minimalnej szerokości 1,5 metra dla pieszych uczestników ruchu. Wobec kierującego pojazdem podjęto dalsze czynności.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowani prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawnił 22 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu, a 7 dotyczyło m.in.: przewróconego drzewa na jezdni i chodnik; podejrzanego zachowania osoby; zanieczyszczonego miejsca publicznego; dużego ubytku w nawierzchni jezdni; osoby na wózku inwalidzkim bez ruchu; nagannego zachowania chłopca; niesprawnej latarni oświetlenia ulicznego.