tel. alarmowy – 986

W okresie 30.04.-09.05.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 58 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 30.04.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego pojazdu marki Volkswagen w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, na ul. Tadeusza Kościuszki. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego, na nieprawidłowo zaparkowany pojazd.
W dniu 30.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd marki Audi utrudniający ruch pieszych na chodniku, poprzez niepozostawienie minimalnej 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych, przy ul. Bolesława Limanowskiego. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 01.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Hyundai zaparkowany w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Ottona Wittenberga z ul. Szarych Szeregów. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 01.05.2021 r. w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM zauważyli przy studzience kanalizacyjnej ubytek kostki w chodniku, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga. Po podejściu na miejsce okazało się, że kostka wpadła do środka, a zapadlina jest głęboka i stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów. Funkcjonariusze SM prowizorycznie zabezpieczyli ubytek i oznakowali taśmą biało-czerwoną. Dyżurny SM przekazał informację o pilnej potrzebie naprawy usterki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
W dniu 01.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące zanieczyszczonego terenu przy pojemnikach śmieciowych, za sklepem przy ul. Filipa de Girarda. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM wykonali dokumentację fotograficzną, w celu podjęcia dalszych czynności.
W dniu 02.05.2021 r. w trakcie patrolu ulicy Izy Zielińskiej, patrol SM zauważył przemieszczającego się mężczyznę, bez wymaganej przepisami maseczki ochronnej. Mężczyzna został pouczony przez funkcjonariuszy oraz otrzymał maseczkę.
W dniu 02.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca budynku usytuowanego przy ul. Fryderyka Chopina, którego mieszkanie jest zalewane w związku z intensywnymi opadami deszczu i dziurawym i tym samym przeciekającym dachem. Powyższe zgłoszenie zostało pilnie przekazane do administratora budynku, który zobowiązał się podjęcia stosownych działań.
W dniu 02.05.2021 r. w trakcie rutynowej kontroli dworca PKP, funkcjonariusze SM natknęli się na osobę bez maseczki ochronnej. Mężczyzna został pouczony oraz otrzymał maseczkę. W trakcie rozmowy okazało się, że mężczyzna jest osobą bezdomną. Ze względu na trudną sytuację udzielono pomocy osobie, poprzez zakup jedzenia z własnych środków.
W dniu 02.05.2021 r. patrol SM sporządził dokumentację w stosunku do pojazdu marki Lancia, zaparkowanego przy ul. Izy Zielińskiej oraz w dniu 05.05.2021 r. na pojazd marki Chrysler, zaparkowany przy ul. Spółdzielczej. Prowadzone czynności będą zmierzały do usunięcia nieużytkowanych pojazdów, stojących bez powietrza w kołach (jeden bez tablic rejestracyjnych), blokujących miejsca parkingowe.

W dniu 02.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono osoby, które w miejscu publicznym na terenie Parku Dittricha, spożywają alkohol. Interweniujący patrol SM na Arkadiusza S., nałożył mandat karny kredytowany, natomiast na pozostałych sprawców wykroczeń obywateli Ukrainy, zostały nałożone mandaty karne gotówkowe.
W dniu 03.05.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu marki Nissan, na ul. Ottona Wittenberga. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Ww. pojazd był zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Anna B., została ukarana mandatem karnym.
W dniu 04.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki Volkswagen, zaparkowany na przejściu dla pieszych. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zastał kierującego Janusza K., który za popełnione wykroczenie otrzymał karę grzywny.
W dniu 04.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na Placu Jana Pawła II naganne zachowanie grupy nieletnich osób. Interweniujący patrol SM, przeprowadził z nieletnimi rozmowę pouczającą, dotyczącą niestosownego zachowania.
W dniu 04.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w centrum handlowym ,,Dekada” przy ul. 1 Maja, osoby prowadzące punkty usługowe, nie mają założonych maseczek ochronnych w związku z Covid-19. Przeprowadzona kontrola SM ujawniła jedno stoisko, w którym osoba sprzedająca była bez wymaganej maseczki ochronnej. Za popełnione wykroczenie na Dariusza S., został nałożony mandat karny.
W dniu 04.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące dużego zadymienia, spowodowanego czarnym dymem wydobywającym się z komina budynku, przy ul. Wrzosowej. Patrol SM przeprowadził kontrolę paleniska w budynku opalanym węglem, nie stwierdzając nieprawidłowości. Zadymienie prawdopodobnie było spowodowane nieumiejętnym rozpalaniem w piecu.
W dniu 04.05.2021 r. patrol SM przeprowadził kontrolę posesji przy ul. Piastowskiej. Na miejscu zostały zgromadzone różnego rodzaju odpady, w większości budowlane, usypane na ziemi przy ogrodzeniu, a nie w specjalnie do tego przeznaczonym kontenerze. Sporządzono stosowną dokumentację, w celu ustalenia właściciela nieruchomości i prowadzenia dalszych czynności zmierzających do uprzątnięcia terenu.
W dniu 04 i 05.05.2021 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, podjęli interwencje w stosunku do osób wchodzących z psami na teren Parku Seniora, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, mimo zakazu. Patrol SM przeprowadził rozmowę z osobami, udzielił pouczeń i nakazał opuścić park.
W dniu 04 i 05.05.2021 r. funkcjonariusze SM przeprowadzali kontrolę wywozów nieczystości z punktach usługowych, usytuowanych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. W jednym przypadku wywozy były bez uwag, a w pozostałych dwóch, wystawiono wezwania do dostarczenia dokumentów potwierdzających wywóz odpadów z prowadzonej działalności.
W dniu 05.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Renault, którego kierujący zaparkował na chodniku, w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się, przy ul. Józefa Mireckiego. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego na Kamila Z., została nałożona kara grzywny.

W dniu 05.05.2021 r. patrol SM na ul. Józefa Mireckiego, zauważył dekiel leżący obok studzienki deszczowej. Funkcjonariusze SM włożyli dekiel na miejsce i zabezpieczyli taśmą biało-czerwoną, ze względu na pękniętą cembrowinę. Powyższa informacja została przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, w celu pilnego usunięcia usterki.
W dniu 05.05.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące psa w złym stanie, z guzowatą naroślą, przebywającego na posesji przy ul. Bratniej. Przeprowadzono telefoniczną rozmowę z właścicielką psa. Patrol SM powiadomił o sytuacji pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM i lekarza weterynarii, który na miejscu podjął decyzję o zabraniu psa do lecznicy, w celu dokładnej oceny jego stanu zdrowia. Powiadomiono osobę upoważnioną do odławiania zwierząt z terenu miasta Żyrardowa, która przewiozła psa do lecznicy.
W dniu 05.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo parkujących pojazdów na ul. Borucha Szulmana. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił pięć wezwań dla kierujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do znaku zakazu zatrzymywania się.
W dniu 05.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące pojazdu dostawczego marki Renault, którego kierujący zaparkował na chodniku w rejonie przejścia dla pieszych, na ul. Stefana Okrzei. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Pojazd ograniczał widoczność i stwarzał zagrożenie dla pieszych zmuszonych do wychodzenia zza pojazdu na przejście i tym samym narażających się na niebezpieczeństwo potrącenie przez nadjeżdżające pojazdy. Za popełnione wykroczenia na Krzysztofa J., został nałożony mandat karny oraz udzielono mu pouczenia za brak maseczki ochronnej.
W dniu 05.05.2021 r. w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze zauważyli na ul. hr. Henryka Łubieńskiego, zarwaną studzienkę telekomunikacyjną w chodniku, która stwarzała zagrożenie dla przechodniów. Funkcjonariusze SM oznakowali miejsce taśmą biało-czerwoną i przekazali informację do firmy telekomunikacyjnej, w celu pilnej naprawy.
W dniu 05.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Skoda, który całkowicie zablokował ruch pieszych, poprzez brak pozostawionego 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych, przy ul. Bolesława Limanowskiego. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 05.05.2021 r. w godzinach nocnych, patrol SM zauważył mężczyznę przemieszczającego się rowerem, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Za popełnione wykroczenie Filip Ch. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 06.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące zanieczyszczania jezdni błotem przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, przy ul. Ziołowej. Patrol SM przeprowadził rozmowę z osobą odpowiedzialną za teren budowy, udzielił pouczenia oraz nakazał na bieżąco uprzątać jezdnię.
W dniu 06.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące palącego się kontenera ze śmieciami, usytuowanego przy ul. Józefa Mireckiego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził palące się śmieci w kontenerze 1100 l. Do czasu przyjazdu wezwanej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, patrol SM zabezpieczał miejsce zdarzenia.
W dniu 06.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące pojazdu marki Nissan w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, na ul. Gabriela Narutowicza. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 07.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, która nad zalewem przy ul. Ziołowej, znalazła bezpańskiego psa średniej wielkości i zobowiązała się go dostarczyć do schroniska przy ul. Czystej. Aby kobieta mogła bez problemu przekazać zwierzaka, dyżurny SM przekazał powyższą informację pracownikowi schroniska.
W dniu 07.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, ujawniono wykroczenie popełnione przez kierującego pojazdem marki Hyundai, który zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, na ul. Gabriela Narutowicza. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pouczenia kierującej.
W dniu 08.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono kolizję drogową pojazdów marki Fiat z pojazdem marki Opel, na skrzyżowaniu ul. Józefa Mireckiego z ul. Gabriela Narutowicza. W momencie zderzenia pojazdów w pobliżu znajdował się przejeżdżający patrol, który podjął dalsze czynności.
W dniu 09.05.2021 r. dyżurny SM odebrał zgłoszenie zaniepokojonej mieszkanki, która bała się wyjść z domu na ulicę Ks. Stanisława Brzóski, ze względu na biegającego, bezpańskiego psa przed jej posesją. Interweniujący patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Zwierzak leżał w kałuży i pił z niej wodę, a następnie wałęsał się po ulicach. Pies został złapany przez osobę odpowiedzialną za odławianie zwierząt na terenie miasta Żyrardowa i umieszczony w schronisku na ul. Czystej.
W dniu 09.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Mercedes, którego kierujący zaparkował na wysokości przejścia dla pieszych, przy ul. Stefana Okrzei. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego Piotra N, który otrzymał mandat karny.
W dniu 09.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano mężczyznę z psem, na terenie ,,Parku Seniora”, mino zakazu. Osoba wchodząca na teren parku ma obowiązek zapoznania się z widniejącym na tablicy regulaminem, gdzie są określone zasady korzystania z tego miejsca, przeznaczonego do rekreacji i wypoczynku osób, a nie jak to często bywa, miejscem do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych przez zwierzaki, po których właściciele nie sprzątają. Patrol SM udzielił pouczenia mężczyźnie oraz nakazał opuścić teren parku ze swoim pupilem.
Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 77 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 45 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 27 dotyczyło m.in. przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; zalegającej wody na jezdniach, ze względu na zapchane studzienki kanalizacyjne; uszkodzonego banera reklamowego; nagannego zachowania młodzieży; naruszenia regulaminu ,,Parku Seniora”, poprzez wprowadzanie psów na jego teren; uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego; mężczyzny z wózkiem z supermarketu idącego ulicą; ubytku w nawierzchni jezdni.