tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 68 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 23.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na skwerze za Osiedlowym Domem Kultury, przy ul. KS. Ottona Wittenberga 5 siedzą na ławce trzy osoby i spożywają alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujawnił grupę mężczyzn, jednak nie potwierdził wykroczenia. Z uwagi na to, ww. osoby były po spożyciu alkoholu, nakazano im opuścić ww. miejsce i udać się w kierunku miejsca zamieszkania.

W dniu 24.02.2021 operator monitoringu zauważył w okolicy drewnianych komórek, przy ul. Tadeusza Kościuszki dwie kobiety, które niestosują się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec Angeliki Cz. i Sylwii F., zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 25.02.20212 operator monitoringu miejskiego zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha dwóch mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym i tym samym nie stosujące się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na sprawców wykroczenia Artura L. oraz Tomasza A. nałożone zostały mandaty karne.

W dniu 27.02.2021 na ul. Legionów Polskich patrol S.M. ujął Daniela P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W związku z popełnionym wykroczeniem na ww. został nałożony mandat.

Ponadto:

W dniu 21.02.2021 w związku z otrzymanym zgłoszeniem o dużym zadymieniu w rejonie ul. Izy Zielińskiej, w ww. rejon został wysłany patrol S.M., w celu sprawdzenia zasadności zgłoszenia. Zgłoszenie zostało potwierdzone i w związku z tym funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę przy piecu, mającą na celu sprawdzenie czym właściciel nieruchomości pali w piecu. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 22.02.2021 strażnicy miejscy dokonywali przeglądu elewacji budynków pod kątem estetyki, w związku umieszczeniem na ścianach pseudo graffiti. Kontrole strażników mają na celu zmobilizować administratorów, w wiosennych przeglądach ww. miejsc na terenie naszego miasta. Działania osób umieszczających napisy, to nic innego jak wandalizm, a poza tym szczyt głupoty. Podczas takiej kontroli funkcjonariusze SM potwierdzili tego typu akty dewastacji elewacji w tunelu przy ul. 1 Maja. W tym przypadku o stwierdzonych nieprawidłowościach Straż Miejska powiadomiła zarządcę, w celu podjęcia działań mających na celu usunięcie napisów i poprawę estetyki obiektu .

W dniu 22.09.2021 strażnicy miejscy ujawnili wysypisko śmieci w zabytkowej dzielnicy, przy ul. Gabriela Narutowicza. W związku z powstałym nieporządkiem zobligowano zarządców nieruchomości o podjęcie w trybie pilnym działań, mających na celu uprzątnięcie zaśmieconego terenu. Przeprowadzona rekontrola potwierdziła przywrócenie właściwego stanu porządkowego na nieruchomości.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze SM podczas czynności patrolowych przeprowadzili kontrolę ulic pod względem ubytków w nawierzchni jezdni, powstałych na skutek warunków atmosferycznych. Wszelkie zauważone nieprawidłowości zostały niezwłocznie przekazane do zarządcy dróg.

W dniu 24.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Lniarskiej dochodzi do kradzieży złomu. Wysłany w rejon patrol SM, przeprowadził szczegółową kontrolę pustostanu oraz terenu wokół niego, jednak na daną chwilę nie stwierdzono żadnych osób.
W dniu 24.02.2021 funkcjonariusze SM podejmowali kolejne działania w stosunku do kierujących, parkujących swoje pojazdy na ulicach Polskiej Organizacji Wojskowej oraz na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na odcinkach, gdzie obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów powyżej 30 minut. W ww. miejscu, kierujący często nie stosują się do istniejącego oznakowania. Prowadzone czynności, miały na celu zdyscyplinowanie kierowców parkujących swoje samochody, niejednokrotnie przez kilka godzin i tym samym uwolnienie miejsc do parkowania szerszej grupie kierujących, chcących dojechać do sklepów, punktów usługowych znajdujących się w ww. rejonach. Kontrola potwierdziła nieprawidłowości, a kierujący ponieśli konsekwencje niestosowania się do przepisów. Tego typu czynności będą kontynuowane cyklicznie.

Podczas pełnionych służb dokonano 10 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 33 dotyczyły zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 18 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego; zanieczyszczonych miejsc publicznych; ubytków w nawierzchni dróg.