tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 39 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 23.09.2020 operator monitoringu zauważył na ul. Tadeusza Kościuszki dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol straży miejskiej ujął Daniela B. oraz Michała B., którzy za popełnione wykroczenie związane z naruszeniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostali ukarani mandatami karnymi.

Ponadto:

W dniu 22.09.2020 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. przy ocenie dobrostanu zwierząt. W trakcie kontroli w związku z brakiem obowiązkowych szczepień, na właścicieli czworonogów zostały nałożone mandaty karne.

w dniu 22.09.2020 operator monitoringu miejskiego zauważył w rejonie Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego mężczyznę, który puszczał psa luzem bez nadzoru, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych osób korzystających z parku. W związku z wcześniejszym zgłoszeniami od mieszkańców w tym zakresie, na sprawcę, którym okazał się Eugeniusz M., został nałożony mandat karny.

W dniu 23.09.2020 na pl. Jana Pawła II ujęto mężczyznę, który swym zachowaniem zakłócał spokój i porządek w miejscu publicznym. Na sprawcę, którym okazał się Artur J. został nałożony mandat karny.

W dniu 24.09.2020 na ul .Gabriela Narutowicza strażnicy współpracowali z przedstawicielem administracji PGM, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi parkowania pojazdów na terenie nieruchomości. Użytkownik jednego z lokali cyklicznie parkował swój samochód w bezpośredniej bliskości budynku, pod oknami. W związku z tym, że jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi lokalizacji miejsc postojowych na posesji, właściciela pojazdu zobligowano do przestawienia pojazdu i stosowania się do przepisów w przyszłości.

W dniu 24. 09.2020 strażnicy podjęli działania w rejonie skrzyżowania ulic Polnej/Ludwika Waryńskiego w związku z uszkodzonym deklem studzienki kanalizacyjnej, co stwarzało realne zagrożenie dla przechodzących osób. Na miejsce wezwano pogotowie wodociągowe PGK, którego pracownicy zabezpieczyli niebezpieczne miejsce do czasu wymiany dekla no nowy.

W dniu 24.09.2020 operator monitoringu miejskiego zauważył na pl. Jana Pawła II, kobietę zrywającą kwiaty z klombu. sprawczynią wykroczenia okazała się Agnieszka O., która za swój czyn tym razem została pouczona i uświadomiona o ewentualnych sankcjach w sytuacji powtórzenia się takiego czynu.

W dniach 21-25.09.2020 strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę kolejnych punktów usługowych i handlowych zlokalizowanych przy ul. 1 Maja oraz ul. Stanisława Moniuszki, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, co będzie skutkowało nałożeniem kar grzywny w postaci mandatów karnych lub skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu. Kontrole w powyższym zakresie, będą przez Straż Miejską w dalszym ciągu kontynuowane

W dniach 25 i 26.09.2020 funkcjonariusze straży miejskiej zabezpieczali przebieg Turnieju Koszykarskiego rozgrywanego na hali Aqua oraz na hali w Zespole Szkół nr 1. Podczas zabezpieczenia imprezy nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa.

W dniach 22, 23, 24. 09.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: Gabriela Narutowicza, Waleriana Łukasińskiego, Ottona Wittenberga, stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 31 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 20 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, niszczenia zieleni, zapchanej studzienki kanalizacji deszczowej, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.