tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.08.2020 na ul. Łąkowej patrol straży miejskiej ujął Michała P. oraz Szymona M., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. W związku z naruszeniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na ww. zostały nałożone mandaty karne.

Również w dniu 14.08.2020, tym razem w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha, ujęto Kamila M., który także spożywał alkohol w miejscu publicznym. Również w tym przypadku strażnicy zastosowali sankcje w postaci mandatu karnego.

Ponadto:

W dniu 10.08.2020 na ul . 1 Maja wzywano Pogotowie Ratunkowe do mężczyzny, który zasłabł i potrzebował pomocy medycznej. Po udzieleniu fachowej pomocy przez ratowników medycznych, mężczyzna już o własnych siłach udał się do miejsca zamieszkania.

W dniach 10-14.08.2020, strażnicy przeprowadzili kontrole w placówkach handlowych, wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania przepisów epidemicznych w zakresie stosowania maseczek ochronnych przez pracowników oraz klientów poszczególnych sklepów. Z osobami kierującymi poszczególnymi placówkami, zostały przeprowadzone rozmowy edukujące, mające na celu podjęcie właściwych działań dyscyplinujących zarówno obsługę placówki jak i osoby kupujące. Powyższe działania będą sukcesywnie kontynuowane na terenie całego miasta.

W dniu 11.08.2020 współpracowano z przedstawicielem administracji PGM, udzielając asysty przy czynnościach prowadzonych w budynku przy ul. 11 Listopada.

W dniu 11.08.2020 w rejonie ul. Waryńskiego i Szpitalnej ujęto Krzysztofa R., który znajdując się najprawdopodobniej pod wpływem substancji odurzających, zakłócił spokój i porządek publiczny i swym zachowanie stwarzał realne zagrożenie dla przechodniów. W związku z agresywnym zachowaniem oraz stawianiem czynnego oporu, strażnicy użyli wobec Krzysztofa R., środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, tasera oraz kajdanek.
Ww. został osadzony w PDOiZ, a za swój występek odpowie przed Sądem, gdzie został skierowany wniosek o ukaranie.

W dniu 13.08.2020 współpracowano z przedstawicielem administracji PGM, udzielając asysty przy czynnościach prowadzonych w budynku przy ul. 1 Maja, w związku z problemami mieszkańca w samodzielnej egzystencji. O istniejącej sytuacji powiadomili zaniepokojeni sąsiedzi. W efekcie podjętych działań, mężczyznę przewieziono do MOPS-u, w celu podjęcia działań zmierzających do udzielenia szeroko rozumianej pomocy.

W dniach 10,11,12,13, 14.08.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: Mostowej, Ottona Wittenberga, P.O.W., stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 48 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 28 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 3 dotyczyło m.in.: nagannego zachowania się młodzieży, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.