tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 01.07. 2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. Stefana Okrzei grupę mężczyzn, którzy siedząc na ławce, spożywali alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził popełnione wykroczenia przez trzech mężczyzn. W związku z zapisem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na Szymona G., Z Wielunia, Sylwestra D., Z Nowej Słupi. i Krzysztofa K., z Tuszyna nałożono mandaty karne.

W dniu 03.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że osoba siedząca na ławce, na skwerze w al. Partyzantów spożywa alkohol bezpośrednio z butelki. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Andrzeja Ch., wobec którego za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 29.06.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja 19 pojazd marki Mercedes blokuje wjazd/ wyjazd z posesji prywatnej. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Ww. pojazd odholowano na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej nr 8. Godzinę później do jednostki SM stawił się właściciel auta Rafał R., który za popełnione wykroczenie, poniósł koszty związane z odholowaniem pojazdu oraz został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 02.07.2020 operator monitoringu zauważył, że na ławce w Parku Seniora, przy tężni, leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził bezdomnego mężczyznę, który przysnął na ławce, jak się tłumaczył z uwagi na wysokie temperatury. Mężczyźnie nakazano usiąść oraz zaproponowano pomoc, której odmówił.

W dniu 03.07.2020 funkcjonariusze SM podjęli czynności związane z usunięciem słupka usytuowanego na wysepce, przy przejściu dla pieszych na ul. Adama Mickiewicz. Słupek stwarzał zagrożenie dla uczestników w ruchu pieszym. Zapewne został uszkodzony na skutek najechania na niego, przez pojazd mechaniczny.

W dniu 03.07.2020 funkcjonariusze SM, podjęli interwencję własną przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie zaparkował pojazd dostawczy marki Mercedes, w rejonie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych. Powyższy rejon jest objęty szczególnym nadzorem patroli zmotoryzowanych oraz operatorów monitoringu, z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców. Kierującemu pojazdem Tomaszowi S., zabrakło wyobraźni. Parkując w ww. miejscu, ograniczał widoczność pieszym uczestnikom ruchu. Parkowanie tak dużym pojazdem, w takich miejscach może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków z udziałem pieszych. Wobec powyższego wykroczenia, kierujący został ukarany najwyższą sankcja karną za popełnione wykroczenie.

W dniu 03.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kapitana Pałaca leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził leżącego mężczyznę na trawie podpartego o ścianę budynku. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy mężczyźnie pomagając mu się podnieść. Jednocześnie przekazali osobę pod opiekę, znajomego który pomógł mu w dotarciu do miejsca zamieszkania.

Zdarza się, że można spotkać w naszym mieście osoby, które rozstawiają stoiska handlowe w okolicy przystanków autobusowych, supermarketów, czy w innych miejscach uczęszczanych przez żyrardowian. Sprzedaż poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niezgodna prawem. Strażnicy miejscy kontrolują sprzedawców oferujących swoje towary na ulicach. Można prowadzić taką działalność tylko w przypadku posiadania stosownego zezwolenia, wydanego przez właściciela terenu. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z otrzymaniem mandatu. I tak w dniu 05.07.2020 funkcjonariusze SM patrolujący „Zalew Żyrardowski” ujawnili brak takiego zezwolenia, podczas prowadzonego handlu napojami oraz lodami. Zalew to teren miejski i prowadzenie sprzedaży możliwe jest, po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Joanna W., odmówiła przyjęcia grzywny w postępowaniu mandatowym. W związku z powyższym podjęto dalsze czynności występując z wnioskiem do sądu o ukaranie. Przypominamy, iż podobnych sankcji może spodziewać się osoba wykonująca działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadków. niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyły zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 22 dotyczyło: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; uszkodzonych znaków drogowych oraz ich braków; nieczytelnego oznakowania poziomego jezdni; awarii oświetlenia ulicznego; ubytków w nawierzchni jezdni; odklejających się ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych; napisu umieszczonego na ścianie budynku; mężczyzny lezącego na ławce.