tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.06.2020 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Parkingowej, wobec Arkadiusza K. i Przemysława W., gdzie jeden z nich, nie zastosował się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 15.06.2020 straż miejska, przy współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, dokonali kontroli stanu czystości oraz drożności rowów odwadniających i kanałów burzowych, usytuowanych na terenie miasta Żyrardowa. W trakcie przeprowadzonej kontroli podjęto stosowne działania, zmierzające do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

W dniu 15.06.2020 operator monitoringu zauważył, że na Pl. Jana Pawła II, przy ławce leży człowiek. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił mężczyznę w starszym wieku, będącego po użyciu alkoholu. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni, nie stwierdzili bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny. W związku z powyższym, mężczyźnie, który źle się poczuł, udzielono pomocy w dowiezieniu go do miejsca zamieszkania.

W dniu 16.06.2020 funkcjonariusze SM udzielali asysty w czynnościach pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wyszyńskiego.

W dniu 17.06.2020 operator monitoringu, ujawnił przy skrzyżowaniu ulic Józefa Mireckiego z ulicą Michała Ossowskiego, potrącenie rowerzysty przez pojazd osobowy marki Seat. Dyżury SM wydał dyspozycję funkcjonariuszom SM, aby niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania. Służby SM były na miejscu wyjątkowo szybko, w celu zabezpieczenia miejsce zdarzenia. W momencie dojazdu patrolu, na miejscu zdarzenia obecne były służby: ratowników medycznych oraz PSP. Funkcjonariusze SM legitymowali sprawcę wykroczenia. Poszkodowany został zabrany do szpitala w celu hospitalizacji, natomiast policja ustala okoliczności, przyczyny i przebieg zdarzenia.

W dniu 18.06.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Grota Roweckiego znajduje się prawdopodobnie nielegalna hodowla psów. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrole dobrostanu czworonogów, ich szczepień oraz uregulowań prawnych związanych z zarejestrowaniem hodowli. W celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania, ponowiono kontrolę, w asyście przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej UM oraz Powiatowego lekarza weterynarii, który wydał odpowiednie zalecenia.

W dniu 18.06.2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. 1 Maja pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Andrzej Ś., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 19.06.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Środkowej na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do osoby w stanie upojenia alkoholowego, z którą nie można było się po porozumieć, wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili zagrożenia dla zdrowia mężczyzny. Tomasz M., który wyczerpał znamiona nieobyczajnego wybryku, został ukarany mandatem karnym.

W dniu 21.06.2020 operator monitoringu zaobserwował, że na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ławce leży człowiek, a nad nim pochylone osoby, które próbują gdzieś telefonować. Dyżurny SM wysłał na miejsce patrol SM, jednocześnie powiadamiając załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Podczas podejmowania czynności, mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu i innych używek, zaczął zachowywać się agresywnie, nie stosując się do wydawanych poleceń. W związku z powyższym strażnicy miejscy musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, w postaci siły fizycznej, a następnie założono agresorowi kajdanki na ręce, w celu doprowadzenia chuligana do karetki pogotowia. Ratownicy medyczni nie potwierdzili zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny. W związku z powyższym mundurowi umieścili osobę w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia Mariusz Z., został ukarany grzywnami w postępowaniu mandatowym.
Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadków. niestosowania się do przepisów prawa, z czego 35 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 10 dotyczyło: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; przekręconej tarczy znaku drogowego; nieobyczajnych wybryków; namiotu rozstawionego na chodniku.