tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 10.07.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha dwie osoby siedzące na ławce w altanie, które spożywały alkohol. Za popełnione wykroczenie obywatelki Ukrainy Dariona P. i Marina K., zostały ukarane mandatami karnymi.

W dniu 13.07.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Ditticha osobę, która nie stosuje się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec Piotra C., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.
Niespełna trzy godziny później, również w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, operator monitoringu zauważył kolejne osoby, które siedząc na ławce w altance, nie stosują się do zapisów prawa i spożywają alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął trzech obywateli Gruzji. Wobec Pakora Z., Jaba K. i Bachana K., zastosowano grzywny w postępowaniach mandatowych.

Ponadto:

W dniu 10.17.2019 strażnicy miejscy przeprowadzili kolejną kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego oraz w rejonie ul. Jana Skrowaczewskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Obowiązkiem sprzedawców prowadzonych handel, jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo o miarach. Funkcjonariusze SM są uprawnieni do nakładania kar w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Nieprzestrzeganie ww. przepisu prawa, może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych. Pomimo, że liczba stwierdzanych nieprawidłowości z roku na rok maleje, to jednak podczas przeprowadzonej kontroli w 28 punktach, w czterech przypadkach ujawniono nieprawidłowości, w wyniku czego sprawcy zaniedbań, w trzech przypadkach zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym, a jedna osoba została pouczona. Kontrole legalizacji wag, będą kontynuowane.

W dniu 11.07.2019 strażnicy miejscy podjęli interwencję, przy ul. Środkowej wobec osoby, która swoim zachowaniem zakłócała spokój i porządek publiczny. Funkcjonariusze SM na mieszkańca Chrzanowa Małego, nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 11.07.2019 operator monitoringu zauważył, że przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zaparkował pojazd marki Toyota, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził kierującego w pojeździe oraz brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. Za popełnione wykroczenie Rafał O., został ukarany mandatem karnym, jednocześnie właściciel pojazdu, w związku z tym, że pojawił się przy pojeździe w trakcie prowadzonych czynności, uniknął poniesienia kosztów związanych z odholowaniem pojazdu.

W dniu 12.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul.1 Maja, osoba ma problem z wyjazdem, z prywatnej posesji z uwagi na blokowanie dostępu do bramy wjazdowej przez inny pojazd osobowy. Wysłano na miejsce patrol SM potwierdził utrudnienia spowodowanie przez zaparkowany pojazd marki Volvo. W związku z powyższym, pojazd blokujący został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Sprawca wykroczenia Aneta W., za swoją roztargnienie otrzymała mandat karny, a także poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 12.07.2019 operator monitoringu zauważył pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w rejonie skrzyżowania ulicy Bolesława Limanowskiego z ulicą Stefana Żeromskiego. Wysłany na miejsce patrol SM, wobec kierującego Roberta P., zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Podczas pełnionych służb dokonano 39 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyły zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 9 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; osoby zanieczyszczającej miejsce publiczne; bójkę osób; przewróconej kurtyny wodnej; kobiety leżącej na trawniku.