tel. alarmowy – 986

KRONIKA (08.10.2018-14.10.2018)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 11.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja, grupę osób z której dwóch mężczyzn, nie stosuje się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grupa młodych ludzi przemieszcza się ulicą 1. Maja, kierując się do pawilonu handlowego. W ww. rejon niezwłocznie wysłano patrol SM, w celu ujęcia sprawców wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Sławomira S., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 12.10.2018 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w związku z popełnionym wykroczeniem spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Na sprawcę Piotr J., został nałożony mandat karny.

W dniu 14.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberga osoba spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za popełnione wykroczenia Sławomir N., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 14.10.2018 operator monitoringu zauważył na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki, dwie osoby, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął Pawła O. i Tymoteusza M. Za niestosowanie się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na ww. nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 08.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na balkonie budynku mieszkalnego przy ul. Jana Skrowaczewkiego, prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia. Skontaktowano się z administracją Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z ww. zgłoszeniem. Administracja Osiedla „Wschód” już otrzymała zgłoszenie od PSP, która powiadomiła najemcę lokalu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że przyczyną zaprószenia ognia był wyrzucony niedopałek. Właściciel lokalu został legitymowany.

W dniu 09.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. P.O.W., pojazd osobowy marki Volkswagen, który zaparkował, w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe na Ewę S., nałożono mandat karny.

W dniu 09.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Bolesława Limanowskiego, na wysokości „Resursy” pojazd marki Audi, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe wobec Patryka Ł., zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 11.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Filipa de Girarda, w wiacie komunikacji publicznej, że osoba umieszcza ogłoszenie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, bez zgody administratora. Wysłany na miejsce patrol SM na Jolantę P., nałożył grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 11.10.2018 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 11.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Fiat, który zaparkował bezpośrednio, w rejonie przejścia dla pieszych. W związku z powyższym Igor H., został ukarany mandatem karny.

W dniu 12.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Opel, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe na Pawła K., nałożono mandat karny.

W dniu 12.10.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, w czynnościach przy ul. Bora Komorowskiego. Współpraca dotyczyła kontroli posesji, gdzie składowane są odpady komunalne, a także złom. W trakcie przeprowadzonej kontroli ujawniono zanieczyszczony teren. W związku z niezastosowaniem się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Łukasza C., nałożono mandat karny oraz wyznaczono ww. termin do uprzątnięcia nieczystości. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności kontrolne.

W dniu 14.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w budynku dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, młodzi mężczyźni zakłócają spokój i porządek publiczny. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Sebastiana S. i Alberta U., wobec których zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym za popełnione wykroczenia.

W dniu 14.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na strychu budynku mieszkalnego przy ul. Ludwika Waryńskiego, przebywa osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna jest osobą bezdomną. W związku z powyższym dołożono starań, aby zapewnić osobie potrzebującej miejsce noclegowe. Mężczyznę dowieziono go do miejsca czasowego przebywania, zapewniając mu tym samym schronienie przed chłodem.

Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 48 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 33 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 10 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonych słupków i przekręconej tarczy znaku drogowego; umieszczania ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym; osób leżących na ławkach; uszkodzonej ławki w parku; umieszczania plakatów wyborczych; położenie znaku drogowego na jezdnię przez osobę; uszkodzonego banera reklamowego; padliny ptaka.

Kategorie: KRONIKA 2018r.