tel. alarmowy – 986

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

Straży Miejskiej w Żyrardowie

Magdalena Popowczak

tel. (46) 855 24 20

e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl

Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do zadań i czynności Naczelnika Wydziału Prewencji należy:

  • prowadzenie gospodarki uzbrojenia pod nadzorem Komendanta Straży,
  • nadzór nad pracą zespołu dyżurnych i koordynacja działań między zespołem, a innymi komórkami Straży,
  • kompleksowy nadzór i kierowanie pracą poszczególnych referatów w tym patroli realizujących działania w terenie,
  • bieżąca ocena stanu technicznego wyposażenia i sprzętu będącego w dyspozycji Straży,
  • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami oraz współpraca z jednostkami i instytucjami.