tel. alarmowy – 986

 

Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie

mgr Jan Sankowski

tel. (46) 855 24 20

e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) strażą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji (art. 7 ust. 1).
Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) Komendant jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej w Żyrardowie strażników oraz pozostałych pracowników.

Do zakresu zadań Komendanta Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Straży w sposób pozwalający na realizowanie ustawowych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wyznaczanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników Straży,
 3. dbanie o regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy przydatnej w pracy pracownikom Straży,
 4. reprezentowanie Straży na zewnątrz,
 5. nadzór nad realizowaniem zadań kontroli zarządczej oraz bieżącej kontroli wewnętrznej,
 6. dokonywanie przesunięć wewnętrznych w obsadzie na poszczególnych stanowiskach w Straży mając na celu dobro służby i skuteczność w realizacji zadań,
 7. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 8. planowanie zadań Straży oraz nadzór nad prawidłowym, sprawnym i terminowym ich wykonywaniem,
 9. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów z zakresu BHP, p. poż. i innych,
 10. informowanie Prezydenta Miasta o stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem Straży,
 11. załatwianie spraw osobowych pracowników,
 12. nadzór nad terminowym wyposażaniem pracowników w niezbędne sorty mundurowe i odpowiedni sprzęt służący do realizacji zadań służbowych,
 13. nadzór nad współpracą z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wykonywania ustawowych zadań Straży,
 14. wydawanie poleceń wyposażenia strażników w broń palna bojową w celu i na czas realizacji zadań określonych w art. 11 ust. 1, pkt 5 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z poźn. zm.),
 15. realizacja postanowień zawartych w porozumieniu o współpracy między Strażą Miejską a Policją.